Страница: Архив: Постижения
 Архив:
ПРОТЕСТ

 TUFEMIПреглед на видео презентацията

 
 
Гранична полиция се отказва от некачественото служебно облекло

Служителите в Гранична полиция, които получиха крайно некачествени униформи на нереално високи цени - поръчката по програма PHARE, връщат облеклата. В резултат на усилията на УС на СФСМВР бе издадена заповед поръчката да бъде ревизирана. Облеклата се очаква да бъдат върнати на производителя и той да произведе нови, отговарящи на съвременните изисквания.

 

 
Предстои прецизиране на заповедите за разпределяне на работното време в ГП

По повод зачестилите сигнали от местни синдикални дружества на СФСМВР, свързани основно със съществуващи проблеми при разпределяне на работното време, а оттам и с неправилното отчитане на реално отработеното работно време от служителите в различни направления на дейност, и след извършен сравнителен и правен анализ на изложената проблематика, ГДГП изрази следното становище:
Правилата относно работното време, неговото разпределяне и изчисляване, както и компенсирането на работата извън редовното работно време на държавните служители в МВР са регламентирани най-общо в разпоредбата на чл. 211 от ЗМВР, според която за служителите се установява работа на ненормиран работен ден, при сменен режим на работа или при намалено работно време, в случаите, когато изпълняват служебните си задължения при вредни, опасни или специфични условия на труд. Конкретният режим на работа се определя в зависимост от продължителността и изискванията на работния процес за съответното направление на дейност.
В допълнение и на основание чл. 211, ал. 7 от ЗМВР е издадена и Инструкция рег. № Iз-343/05.03.2009 г. на министъра на вътрешните работи, с която редът за разпределяне на работното време на държавните служители в МВР, неговото отчитане и компенсирането на работата извън редовното работно време е определен по-широкообхватно. Инструкцията се явява обща спрямо другите вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията и изпълнението на отделните дейности в МВР, поради което и с оглед принципа установен в чл. 11, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в случаите когато в отделна Инструкция са разписани специални правила за разпределянето и отчитането на работното време за съответното направление на дейност, същите изключват (дерогират) приложението на общите разпоредби на Инструкция рег. № Iз-343/05.03.2009 г.
В този смисъл е и изискването на чл. 10, ал. 1 от Инструкция рег. № Iз-343/05.03.2009 г., Според който разпределението на работното време на смени се извършва при спазване на установения в МВР ред за организацията и изпълнението на отделни дейности в МВР, с което изискване следва да бъдат съобразени и заповедите по чл. 3 от Инструкция рег. № Iз-343/05.03.2009г. за организацията и разпределението на работното време за отделните структури, в случая РДГП.
Такъв ред например е определен в Инструкция рег. № Iз-2295/08.12.2006 г. за патрулно-постовата дейност на МВР, регламентираща организацията и изпълнението на дейността по охраната и наблюдението на държавната граница, като специфична дейност, изискваща непрекъсваемост на работния процес. В чл. 31 от тази инструкция е установен и сменния режим на работа на служителите изпълняващи ППД, който позволява въвеждането на 8 - и 12-часови смени, а за охрана на отдалечени обекти или при усложнена оперативна обстановка и на 24-часови смени. В зависимост от продължителността на работната смяна е регламентирано и съответното време за отдих, което съгласно чл. 31, ал. 11 от Инструкция рег. № Iз-2295/08.12.2006 г. се счита за работно време. В тази връзка и независимо от изискванията на чл. 8, чл. 10 и чл. 15 от Инструкция рег. № Iз-343/05.03.2009 г., След като спецификата на дейността при изпълнението на ППД не позволява ползването на регламентирана почивка се прилагат разпоредбите на Инструкция рег. № Iз-2295/08.12.2006г. като времето за отдих се отчита за реално отработено време. Следователно, за една работна смяна например от 24 часа, независимо от предвидените четири часа отдих, на служителите изпълняващи ППД следва да се отчитат за реално отработени 24 часа труд.
От друга страна, следва да бъде спазвана и точната продължителност като часово време, определено за дадения вид смяна. С оглед разпоредбата на чл. 31, ал. 5 от Инструкцията за ППД работното време за всяка една смяна следва да бъде организирано така, че от момента на нейното започване до приключването й следва да включва инструктаж, непосредствено изпълнение на ППД, обслужване на корабите, автомобилите, техническите и помощни средства, служебни животни и отвод. Времето и мястото за отдих на нарядите следва да се определят в зависимост от метеорологичната обстановка и особностите на обслужваната територия и се разрешават от дежурните в оперативните дежурни центрове / ОДЦ / или в оперативните дежурни части / ОДЧ /, като същото се явява част от физиологичния режими на труд и почивка, а не регламентирана почивка, поради което се включва в работното време.

 

 
След настояване на СФСМВР министър Цветанов отмени правен абсурд

След неколкократно поставяне на въпроса в Съвета за социално партньорство и разискването му на срещата между ръководството на УС на СФСМВР с министъра на вътрешните работи на 08.01.2010 г., със заповед от 11.01.2010 г. министър Цветанов отмени текст от Заповед от 2006 г., който разпореждаше да се търси дисциплинарна отговорност на служителите на МВР, причинили ПТП в извънработно време (извън случаите на употреба на алкохол и други упойващи вещества).
С това министър Цветанов сложи край на правния абсурд, след като служителят понесе административна отговорност, да се търси и дисциплинарна такава.

 

 
Пари за дрехи и за униформения състав

До СДВР и всички ОД на МВР в страната днес, три дни след честването на годишнината от първия протест със събиране в градинката пред МВР, са изпратени 2 телеграми с номера 5135 и 5137 на министерството.
Първата телеграма е за изготвяне на списъци на униформените служители с категория, имена и пр.
Втората телеграма е за планиране на средства в Дирекция ПУБ на МВР - парите за плащане на дрехите или разликата от взетите и неполучени за годината дрехи. Срокът за изготвянето на списъците и планирането на финансовите средства е 17 декември 2009 година.

 

 След митинга на СФСМВР министерството изработи спешно промените в НК

МВР предлага промени в Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс, гарантиращи по-голяма защита от посегателства срещу полицаите... Идеите за промени в НК и НПК бяха представени в петък от зам.-министъра на вътрешните работи Веселин Вучков и пледставители на работната група, която изготви промените.

Предвижда се в НПК да отпадне възможността за съкратен съдебен процес срещу лица, извършили престъпление спрямо полицай, съдия, следовател, прокурор ли съдебен заседател.Това ще важи и в обратния случай - ако някое от посочените длъжностни лица извърши престъпление.

Предлага се поправка в НК, според която посегателството срещу полицай да не може да се заменя с административно наказание – глоба от 500 лв. според сега действащия закон. Нанасяне на телесна повреда, която представлява опасен рецедив, на полицейски служител ще се наказва със затвор от 10 до 15 години. В момента законът предвижда лишаване от свобода от 5 до 12 години. Служителите на реда да имат законова защита при закана с престъпление срещу тях, закана с убийство, използване на сила или заплашване и противозаконно пречене, гласи друга поправка.

Доста от престъпленията се преквалифицират в тежки, като наказанието се увеличава на над пет години затвор. Същото важи за незаконно използване на полицейски знаци и униформа. По тези текстове от НК трябва да се прилага триинстанционно съдебно производство. Тежко престъпление ще бъде и склоняването на длъжностно лице от разследващите органи да наруши служебните си задължения. Промяната на този текст от НК би дала зелена светлина за използване на специални разузнавателни средства по този вид дела, в момента законът не допуска прилагане СРС спрямо леки престъпления, коментира Mediapool.

В НК се вкарват и текстове, които да санкционират престъпления, извършени от служители на реда - например в текста, който урежда санкциите за вземане на подкуп от лице, заемащо отговорно служебно положение, се добавя полицейски орган.

От страна на СФСМВР в работната група, подготвила промените, участваха Соня Николова - разследващ полицай от ОД на МВР - Плевен, и Стоян Маламов - старши разследващ полицай от ОД на МВР - Благоевград.


 

 
 


ПАРТНЬОРИ
© 2009-2018 СФСМВР.