Страница: - Страницата не съществува
 


Архив: 
 УСТАВ

НА
СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ
НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Глава ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.
(1)"СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ” (СФСМВР), наричана по-нататък „Федерацията” е синдикална организация, представляваща доброволен съюз, изграден на принципа на свободното федериране на синдикални организации на граждани, полагащи труд по трудово или служебно правоотношение в системата на Министерството на вътрешните работи на Република България, обединени за защита на своите професионални и социално-икономически интереси и права, които приемат този Устав.
(2) Федерацията е независима от държавните и административните органи, работодателите, политическите партии, обществените и религиозните организации и сдружения.
(3) Федерацията е изградена въз основа на принципите на независимост, доброволност на членуването, равнопоставеност на членовете, демократично определяне на целите и съвместната им реализация, организационна и финансова самостоятелност на федерацията, синдикална солидарност, изборност и мандатност на ръководните органи.

Чл. 2. Федерацията се учредява за неопределен срок.

Глава ВТОРА НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл. 3.
(1) СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ е юридическо лице – синдикална организация. Този статут е придобит с вписването й в Софийски градски съд, фирмено отделение, Регистър по ЗЮЛНЦ, при спазване разпоредбите на § 2, ал. 2 ПЗР на ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 1, т. 1-3; 5-7 и 9 ЗЮЛНЦ.
(2) Наименованието на синдикалната организация - СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ може да бъде изписвано допълнително и на латиница, както следва ” TRADE UNION FEDERATION OF THE EMPLOYEES IN THE MINISTRY OF INTERIOR - TUFEMI ”.
(3) Седалището на Федерацията е в град София, Столична община - район „Възраждане”. Адресът на управление на Федерацията е в град София, Столична община - район „Възраждане”, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 59.
Чл. 4. Федерацията има запазено и защитено от закона наименование, знак и печат, и собствени банкови сметки.
Чл. 5 (изм. - І-ва Нац. конференция на 25-26 юли 2009; Извънр. Нац. конференция на 19 декември 2009 г). СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ се представлява от Председателя на УС, Зам. Председателите на УС, или от упълномощен от Управителния съвет негов член.

Глава ТРЕТА ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ
Раздел І
ЦЕЛИ
(Нов - Изв. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)

Чл. 6. Федерацията има за своя основна цел отстояването и защитата на основните социално-икономически и трудови интереси и права на членовете си в сферата на труда, трудовата заетост, трудовите и служебни отношения, социалното и здравно осигуряване, безопасността, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация при спазване Конституцията на Република България, действащото национално и европейско законодателство, конвенциите на Международната организация на труда и други международни споразумения, по които Република България е страна, както и на разпоредбите на този Устав.

Раздел ІІ ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА за постигане на целите (Нов - Изв. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)
Чл. 7. За постигането на тези цели Федерацията си поставя следните задачи:
1. водене на преговори и сключване на споразумения с работодателя в системата на МВР, органа по назначаване и органите на изпълнителната власт;
2. сключване на колективни трудови договори с работодателя и колективни споразумения с органа по назначаване;
3. синдикална защита в сферата на труда, заетостта, трудовите и осигурителните отношения и правата на личността;
4. организиране на акции на синдикална солидарност и протестни действия;
5. оказване на материална, морална, правна и друга специализирана помощ на своите членове и техните семейства;
6. изследване и адаптиране на трудовото и социалното законодателство към стандартите и практиките на Европейския съюз;
7. разработване на национални и международни програми и проекти в сферата на индустриалните отношения, служебните отношения, социалното осигуряване, заетостта, квалификацията и преквалификацията, доходите и стандарта на живот, развитие на човешките ресурси и социалната интеграция;
8. установяване и поддържане на връзки със сродни синдикални организации в България и в чужбина, сътрудничество с цел обмяна на опит и взаимно подпомагане, участие в работата на национални и международни синдикални форуми;
9. представителство и защита на своите членове пред работодателя, органа по назначаване, изпълнителната и съдебна власт, държавната и общинската администрация, обществени, политически и други организации по въпросите на труда, социалното и здравно осигуряване и жизненото равнище;
10. поставяне на искания към работодателя и органа по назначаване за осигуряване на условия за отдих и почивка на членовете си;
11. провеждане на културно-просветна и благотворителна дейност;
12. организиране и осъществяване на други дейности, произтичащи от настоящия Устав, които не противоречат на действащото законодателство.

Чл. 8. (1) Федерацията може да участва в международни прояви, свързани с дейността й. (2) (Нова - Изв. Нац. конференция на 19 декември 2009 г) Федерацията може да взаимодейства с организации в страната и в чужбина, ако целите, задачите и дейността им не са в противоречие с нейния Устав и законодателството, като запазва своята независимост.

Чл. 9. (Отм.- Изв. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)

Глава ЧЕТВЪРТА ЧЛЕНСТВО, ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ (изм. загл. - Извънр. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)
Раздел І
ЧЛЕНСТВО
(Нов - Изв. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)
Чл. 10. (изм. - Извънр. Нац. конференция на 19 декември 2009 г).
(1)Членуването във Федерацията се осъществява на доброволен принцип. (2) Членове на Федерацията могат да бъдат юридически лица с нестопанска цел и синдикални дружества (СД) - колективни членове. (3) Колективните членове се състоят от индивидуални членове – физически лица, отговарящи на условията по чл. 1, ал. 1 от Устава.

Чл. 11. (изм. - Извънр. Нац. конференция на 19 декември 2009г).
(1) Приемането на членове става въз основа на подадено писмено заявление до Управителния съвет (УС) за колективно членство и до ръководството на колективен член при индивидуално членство. В заявлението се декларира съгласие с разпоредбите на Устава на Федерацията, както и че лицето не е изключен член на Федерацията по реда на чл. 14, т. 6 от Устава.
(2) Организациите, кандидати за членство във Федерацията, регистрират заявление и устройствените си документи в УС, включително - удостоверение за актуално състояние (ако имат самостоятелна съдебна регистрация) или заверено копие от учредителния си протокол.
(3) УС или ръководството на колективния член разглеждат постъпилите заявления на следващото си заседание.
(4) За начална дата за възникване на членството в организацията се счита решението на органа по предходната алинея, от която дата възниква и задължението за заплащане на членски внос.
(5) За удостоверяване на индивидуалното членство се издава поименна членска карта, която е собственост на Федерацията и подлежи на незабавно връщане след прекратяване на членството.

Чл. 12. (Отм. - Изв. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)
Раздел ІІ
ПРАВА
(Нов- Изв. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)


Чл. 13. (изм. - Извънр. Нац. конференция на 19 декември 2009 г). Всеки член на Федерацията има право:
(1) Да участва в управлението на Федерацията.
(2) Да бъде информиран за нейната дейност.
(3) Да избира и бъде избиран в нейните ръководни и контролни органи.
(4) Да бъде подпомаган от Федерацията при съдебни производства за защита на правата му по чл. 1, ал. 1 от Устава.
(5) Да внася предложения за изменения и допълнения на Устава.
(6) Да получава юридическа, финансова и организационна помощ.
(7) Да се ползува от имуществото на Федерацията и от резултатите от дейността й.
(8) Да осъществява контрол върху работата на органите на управление.
(9) Да прекрати по свое желание членството си във Федерацията.

Чл. 13а. (нов - Извънр. Нац. конференция на 19 декември 2009 г). (1) За изключителен принос към развитието на синдикализма в системата на правоохранителните органи, в борбата с престъпността или за издигането на социалния и обществен статус на служителите в МВР Националната конференция (НК) по предложение на УС при явно гласуване с обикновено мнозинство може да награждава български и чужди граждани.
(2) Наградените лица по ал. 1, които са:
1. членове на Федерацията, получават в удостоверение на това си качество знак и грамота.
2. не са членове на Федерацията, получават в удостоверение на това си качество специална карта, знак и грамота.
(3) лицата по чл. 12, ал. 2, т. 2 от Устава могат да присъстват на заседанията на НК като гости без право на глас.

Раздел ІІІ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ
(Нов- Изв. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)

Чл. 14. (изм. - Извънр. Нац. конференция на 19 декември 2009 г.). Всеки член на Федерацията е длъжен:
(1) Да спазва Устава на Федерацията и правилниците.
(2) Да не уронва с действия или бездействия престижа на Федерацията или на нейните членове
(3) Да дава своя принос за постигане целите на Федерацията.
(4) Да съдейства за издигане обществения авторитет на Федерацията.
(5) Да изпълнява и съдейства за осъществяване изпълнението на решенията на ръководните и контролни органи на Федерацията.
(6) Да информира своевременно компетентните органи на Федерацията за нарушения на Устава и етичните норми за поведение от членове, уронващи престижа на Федерацията.
(7) Да заплаща редовно членския си внос.

Раздел ІV
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
(Нов- Изв. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)

Чл. 15. (изм. - Извънр. Нац. конференция на 19 декември 2009 г). Членството се прекратява:
1. С едностранно волеизявление до УС - при колективно членство или с едностранно волеизявление до ръководството на колективния член – при индивидуално членство. Волеизявлението се прави в писмена форма, по образец, утвърден от УС.
2. При смърт или поставяне под пълно запрещение.
3. С прекратяване на Федерацията.
4. С прекратяване на служебното или трудовото правоотношение с МВР.
5. С отпадане поради неплащане на повече от три месеца за календарна година на членски внос, по неуважителни причини. Решението за отпадане на колективен член се взема от УС, а решение за отпадане на индивидуален член се взема от СД и не може да се обжалва.
6. С изключване при неспазване разпоредбите на този Устав, при неизпълнение решенията на НК, на УС, както и при други нарушения, които увреждат или уронват престижа на Федерацията.

Чл. 15а (нов - Извънр. Нац. конференция на 19 декември 2009 г).
(1) Изключването на колективен член по чл. 14, т. 6 от Устава се извършва по предложение на колективен член, УС или ФКК на Федерацията, отправено до НК. НК разглежда в началото на първото си заседание, след избора на председателстващ, постъпилите предложения за изключване и дава възможност на представител на предложения за изключване колективен член да защити позиция на същия. Решението за изключване се взема с мнозинство от 2/3 от присъстващите делегати и е окончателно. Делегатите на изключения колективен член, както и членовете на УС и ФКК, които са и членове на същия, напускат НК незабавно след изключването. В случай, че председателстващият НК е от състава на изключения колективен член, НК избира нов председателстващ.
(2) Изключването на индивидуален член по чл. 14, т. 6 от Устава се извършва по предложение на колективен или индивидуален член или национален орган на Федерацията, отправено до ръководството на колективния член, в който членува същият. Ръководството на колективния член разглежда предложението за изключване на следващото си заседание. На предложения за изключване член се дава възможност да представи позиция по случая. Решението на ръководството на колективния член може да се обжалва пред УС, а решението на УС – пред НК от предложения за изключване член и от направилия предложението. В случай на обжалване на решение пред НК се прилага реда на чл. 15, ал. 1 от Устава. Обжалването не спира действието на решението на съответния орган.
(3) Член на УС или ФКК може да бъде изключен от ръководството на колективния член след отстраняването му от съответния орган.

Чл.15 б (нов - Извънр. Нац. конференция на 19 декември 2009 г).
(1) Член, който е изключен или чието членство е прекратено, не може да иска възстановяване на направените от него членски вноски. (2) Член, който е изключен, не може да бъде приеман за член на Федерацията, преди да са изтекли 2 години от изключването му. За дата на изключване се приема датата, на която е взето последното решение за изключване.
Член 16. (Отм.- Изв. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)
Член 17. (Отм.- Изв. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)
Член 18. (Отм.- Изв. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)
Член 19. (Отм.- Изв. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)
Член 20. (Отм.- Изв. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)
Член 20а. (Отм.- Изв. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)
Член 20б. (Отм.- Изв. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)
Член 20в. (Отм.- Изв. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)

Глава ПЕТА
ОРГАНИ НА ФЕДЕРАЦИЯТА
(изм.загл. - Извънр.Нац. конференция на 19 декември 2009г)

Чл. 21. (изм. - Извънр. Нац. конференция на 19 декември 2009 г) (1) Органи на управление на Федерацията са:
1. Националната конференция - върховен орган на Федерацията.
2. Управителният съвет на Федерацията.
3. Ръководствата на колективните членове - децентрализирани органи на Федерацията – с компетентност по въпросите, засягащи съответния колективен член.
(2) Контролен орган на Федерацията е Федеративната Контролна Комисия.
(3) Дейността на УС, децентрализираните органи и ФКК се урежда с правилници.
(4) УС и ФКК са изборни органи с мандат до следващата редовна Национална Конференция.

РАЗДЕЛ І НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ (Нов- Изв. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)
Чл. 22. (изм. - Извънр. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)
(1) Участници (делегати) в НК са: 1. членовете на УС и ФКК;
2. Упълномощените делегати на всички колективни членове на Федерацията.
(2) Квотата на представителност се определя спрямо числеността на индивидуалните членове – един делегат на колективен член с членска маса до 50 члена и по един делегат за всяка започната следваща петдесетица. Качеството на делегат се придобива след избор и упълномощаване от колективния член. Преупълномощаване не се допуска.
(3) Най-възрастният присъстващ участник на НК открива първото заседание.
(4) Участниците в НК приемат доклада на мандатната комисия, избират преброители, председателстващи, протоколчик, комисия по избора и комисия по предложенията.
(5) Гласуване. Всеки участник има право на един глас. Участник в НК няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. Него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 23. (изм. - Извънр. Нац. конференция на 19 декември 2009 г) (1) Националната конференция:
1. Изменя и допълва Устава;
2. Приема други вътрешни актове;
3. Избира и освобождава членовете на УС и ФКК;
4. Приема и изключва колективни и индивидуални членове;
5. Взема решение за участие в други организации;
6. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Федерацията;
7. Приема основните насоки и програма за дейността на Федерацията;
8. Приема бюджета на Федерацията;
9. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос.
10. Приема отчета за дейността на УС и ФКК;
11. Отменя решения на другите органи на Федерацията, които противоречат на закона, Устава и други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Федерацията;
12. Изработва процедурни правила за работата си;
13. Взема и други решения, предвидени в устава.
(2) Правата по ал. 1, т. 2 ,4 и 13 могат да се възлагат на други органи на Федерацията.
(3) Решенията на НК са задължителни за другите органи на Федерацията.
(4) Решенията на НК подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава
(5) Решенията на органите на Федерацията, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на НК, могат да бъдат оспорвани пред НК по искане на заинтересуваните членове на федерацията или на нейн орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Федерацията от всеки член на Федерацията или от нейн орган, в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл. 23а. (нов - Извънр. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)
(1) Свикване на Национална конференция. Редовна НК се провежда веднъж в годината.
(2) НК се свиква от УС. При неизпълнение на същото задължение лицата по чл. 20, ал. 1 от Устава имат право да се обърнат към компетентния съд, който да насрочи НК съгласно чл. 19, ал. 3 от Устава. (3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на НК и по чия инициатива тя се свиква. Поканата се публикува в един централен всекидневник поне 30 (тридесет) дни преди датата на провеждането й.
(4) Дневният ред и датата на провеждане на НК, се приема и обявява от УС по реда на предходната точка след обсъждане на проекта за дневен ред с ФКК и колективните членове на Федерацията. Законно установените органи на Федерацията и членовете й имат право да правят своевременно предложения и да събират такива. Писмено обоснованите предложения трябва да бъдат предоставени на УС най-късно десет дни преди публикуването на обявата по ал. 3.
(5) Предложения, направени по реда на ал. 4 от ФКК, или 1/3 от колективните или 1/10 от индивидуалните членове, се вписват задължително като точки в дневния ред.

Чл. 23б. (нов - Извънр. Нац. конференция на 19 декември 2009 г).
(1) Извънредна Национална конференция се свиква по инициатива на УС, ФКК, 1/3 от колективните членове или 1/10 от индивидуалните членове. (2) Извънредната НК има всички правомощия на редовна НК.
Чл. 23в. (нов - Извънр. Нац. конференция на 19 декември 2009 г.)
(1) Кворум. Националната конференция е законна, ако присъстват едновременно повече от половината от всички участници по чл.17, ал. 1 от Устава и повече от половината колективни членове на Федерацията.
(2) При липса на кворум НК се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на регистрираните участници.

Чл. 23г. (нов - Извънр.Нац. конференция на 19 декември 2009 г.)
(1) Вземане на решения. Решенията на НК се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите
(2) Решения по чл. 18, ал. 1, т. 1, 6, 7 от Устава се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите в момента на гласуването.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Чл. 24. (отм.- Изв. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)
Чл. 25. (отм.- Изв. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)
Чл. 26. (отм.- Изв. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)


РАЗДЕЛ ІІ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
(Нов- Изв. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)

Чл. 27. (изм. и доп. - І-ва Нац. конференция на 25-26 юли 2009 г; Извънр. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)
(1) Управителният съвет е постоянно действащ ръководен орган, който ръководи и организира цялостната дейност на Федерацията в периода между две Национални конференции.
(2) За членове на УС могат да бъдат предлагани и избрани само членове на Федерацията, присъстващи на НК по време на гласуването за членове на УС.
(3) НК определя с явно гласуване с обикновено мнозинство броя на членовете на УС и на резервите за членове на УС (които заместват освободените и отстранените членове на УС).
(4) Членовете на УС и резервните членове на УС се избират от листа, изготвена по предложения на делегатите, по реда на постъпване на предложенията, при гласуване с обикновено мнозинство с бюлетина, съдържаща имената на гласуващия и всички регистрирани предложения. Ако получилите необходимия брой гласове кандидати не попълнят приетия брой на членовете на УС, се провежда второ гласуване, като броят на членовете на УС и на резервните членове на УС се допълва от кандидатите, събрали най-голям брой гласове.
(5) УС провежда първото си заседание в рамките на НК, непосредствено след избирането на членовете си. На същото заседание УС избира председател и зам. председатели с мнозинство 2/3 от всички избрани членове на УС и упълномощава член от своя състав, който в рамките на седем работни дни след приключване на НК внася в съда документите, относно подлежащите на вписване обстоятелства. За заседанието се съставя протокол. Решенията от протокола се обявяват на делегатите на НК незабавно. В случай, че упълномощен член не внесе документите в определения по-горе срок в съда без уважителни причини, УС го отстранява незабавно от състава си и го изключва от Федерацията. В този случай УС упълномощава друг член от състава си, който да внесе документите в съда в седемдневен срок от края на първоначално определения.
(6) Членовете на УС са равнопоставени, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.
(7) След избирането на новия УС, старият УС му предава в седемдневен срок наличната документация на Федерацията, печати, бланки и други съпътстващи данни за дейността на УС и дава отчет за дейността си от края на НК до предаването им на новия УС. Предаването се извършва в офиса на Федерацията в присъствието на ФКК, за което се съставя приемно-предавателен протокол, подписан от членовете на стария и новия УС и Председателя на ФКК.
(8) Всеки от членовете на УС може да бъде освободен:
1. преди изтичане на мандата си, с решение на НК;
2. при хипотезите на чл. 14, т. 1, 2 и 4 от Устава;
3. при невъзможност да изпълнява задълженията си като член на УС, с решение на УС и НК.
(9) При освобождаване на член на УС бройката се попълва в тридесетдневен срок от първите по ред резерви за членове на УС, избрани на НК. За попълването на бройката на УС с нови членове се съставя протокол от заседание на УС, който се представя за вписване в съда в седемднвен срок от провеждането на заседането.
(10) УС може да отстрани свой член, включително председател и зам. председател при хипотезата на чл. 14, т. 6 от Устава до следващата НК. В този случай бройката се попълва по реда на чл. 23, ал. 9 от Устава.

Чл. 28. (изм. и доп. - І-ва Нац. конференция на 25-26 юли 2009 г; Извънр. Нац. конференция на 19 декември 2009 г) Правомощия на Управителния съвет -УС ръководи дейността на Федерацията и решава всички въпроси, свързани с дейността й, с изключение на тези, които са от компетентността на НК:
1.Представлява Федерацията, както и определя обема на представителната власт на отделни нейни членове;
2. Осигурява изпълнението на решенията на НК;
3. Разпорежда се с имуществото на Федерацията при спазване изискванията на Устава;
4. Подготвя и внася в НК проект за бюджет;
5. Подготвя и внася вНК отчет за дейността на Федерацията;
6. Определя реда и организира извършването на дейността на Федерацията, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
7. Определя адреса на управление Федерацията;
8. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в изключителните правомощия на друг орган;
9. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава:
10. Организира и ръководи дейността на Федерацията .
11. За решаване на задачите и постигане на целите на Федерацията, УС може да създава и закрива временни и постоянни комиси. Членовете на тези комисии могат да бъдат както членове на Федерацията, така и нечленове /експерти/. Комисиите се ръководят от членовете на УС.
12. Приема други вътрешни актове

Чл. 29. (1) (изм и доп. - І-ва Нац. конференция на 25-26 юли 2009 г; Извънр. Нац. конференция на 19 декември 2009 г).
(1) УС се свиква от Председателя на УС най-малко веднъж на месец. Председателят предлага дневния ред и ръководи заседанията на УС. Заседанията са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете му . Ако председателят не свика заседание на УС, то може да се свика от всеки един член на УС в седмичен срок .
(2) При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от УС негов член.
(3) По искане на 1/3 от членовете на УС, Председателят е длъжен да свика извънредно заседание. Извънредното заседание има правомощията като на редовно.
(4) Съобщение за датата, мястото, часа на провеждане на заседанията на УС и дневния ред се публикува в сайта на Федерацията, не по-късно от 7 дни преди деня на провеждането.
(5) УС може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(6) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(7) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
(8) УС може да вземе решение и без да бъде провеждано присъствено заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС. (9) Всеки заинтересуван член на Федерацията може да оспори пред НК законосъобразността или целесъобразността на решение на УС.
(10) За всяко свое заседание УС води протокол, в който се вписват номер на протокола, дата, час, място, името на председателстващия, името на протоколчика, дневния ред и взетите решения, както и резултатите от всяко гласуване (гласували за, против и въздържал се). На всяко заседание се води аудозапис, по който се изготвя стенограма. Протоколът се води от протоколчик и се подписват от него и всички присъстващи на заседанието. Протоколите се съхраняват в специална протоколна книга. Изготвените стенограми се подписват от изготвилия ги се съхраняват в специална книга. Всеки протокол се обявява в 3/три/ дневен срок от края на заседанието, като се изпраща по електронна поща или факс на председателите на колективните членове и ФКК, и по преценка на УС - чрез електронната страница на Федерацията.
(11) На заседанията на УС може да присъства председателят на ФКК или неин член. Те не участват в провежданите гласувания, но могат да изразяват становище по тях.
(12) Обстоятелствата, които подлежат на вписване в съда, се внасят от упълномощен за целта член на УС в седмичен срок от настъпването им при спазване на реда, предвиден в чл. 23, ал. 5 от Устава.

РАЗДЕЛ ІІІ
ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС на СФСМВР
(Нов - Изв. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)

Чл. 30 (изм и доп. - І-ва Нац. конференция на 25-26 юли 2009 г; Извънр. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)
(1)УС избира измежду членовете си Председател на УС на СФСМВР (Председател на УС), чийто мандат съвпада с този на УС. Председателят на УС може да бъде освободен от УС при хипотезите на чл. 14, т. 1, 2, 4 от Устава. Решението за освобождаване на Председателя на УС от заеманата позиция се взема на заседание на УС с мнозинство от 2/3 от всички членове на УС. На същото заседание УС избира нов Председател на УС по реда на чл. 23, ал. 5 от Устава.
(2) Председателят на УС организира дейността на Федерацията между заседанията на Управителния съвет в съответствие с решенията на НК и решенията на УС и се отчита за изпълнението пред НК, УС и по искане на ФКК.
(3) Председателят на УС може да сключва трудови и граждански договори с трети лица за осъществяване дейността на Федерацията, в изпълнение на решение на УС, което се взема на заседание на УС.
(4) Председателят на УС и зам председателите на УС заедно и поотделно представляват Федерацията.

Чл. 31. (отм.- Изв. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)
Чл. 32. (отм.- Изв. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)
Чл. 32а. (отм.- Изв. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)

Раздел ІV
КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
(Нов- Изв. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)

Чл. 33. (изм и доп.- І-ва Нац. конференция на 25-26 юли 2009 г; Извънр. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)
(1) Контролната дейност във Федерацията се осъществява от Федеративна контролна комисия (ФКК).
(2) НК определя броя на членовете на ФКК и избра членове на ФКК по реда на чл. 23, ал. 2-4 от Устава.
(3) Председателят на ФКК се избира по реда на чл. 23, ал. 5 от Устава и не се вписва в съда.
(4) НК приема Правилник за дейността на ФКК.
(5) ФКК отчита дейността си пред НК и докладва пред УС, а в останалите случаи издава становища и предписания.
(6) ФКК извършва контрол и проверка на дейността и документацията, включително стопанско-финансова, на УС и колективните членове на Федерацията. ФКК може да бъде сезирана от всеки колективен и индивидуален член на Федерацията и от Управителните й органи, както и да се самосезира.
(7) При извършване на дейността си ФКК има право да изисква всички документи на Федерацията за осъществяване на контрол с писмено искане, които следва да бъдат предоставени задължително на Председателя на ФКК или упълномощен от ФКК член в седемдневен срок. За предаването на изисканите документи се съставя приемателно-предавателен протокол. (8) Неоснователният отказ на член на Федерацията да предостави исканата документация за проверка и контрол на ФКК влече след себе си незабавно изключване от Федерацията на основание чл. 14, т. 6 от Устава.
(9) Предписанията на ФКК за отстраняване на констатирани нередности имат задължителен характер и неизпълнението им представлява нарушение по смисъла на чл. 14, т. 6 от Устава.
(10) Освобождаването и отстраняване на членове на ФКК се извършва съгласно чл. 23, ал. 8 и 10 от Устава, като попълването на състава на ФКК се извършва съгласно чл. 23, ал. 9 от Устава.
Освобождаването или отстраняването, както и смяната на Председателя на ФКК се извършва по реда на чл. 27, ал. 1 от Устава.
(11) При наличието на констатирани обстоятелства по чл. 14, т. 6 от Устава ФКК уведомява писмено съответния колективен член или УС, които са длъжни да вземат незабавно отношение по случая, като за взетите мерки се уведомява писмено ФКК.

Раздел V
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СТРУКТУРИ
(Нов - Изв. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)

Чл.33а. (нов – Извънр. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)
(1) В МВР могат да се изграждат синдикални дружества на Федерацията. Учредители на синдикалните дружества могат да бъдат най-малко 5 лица, работещи по трудово или служебно правоотношение в системата на МВР.
(2) Дружествата се регистрират в УС на Федерацията с пореден номер по реда на регистрацията.

Чл.33б. (нов- Извънр.Нац. конференция на 19 декември 2009 г)
(1) СД, учредени на териториален принцип или по направление на дейност, могат да създават Съвет на Председателите на СД /СПСД/.
(2) СПСД е неформално информационно и координиращо звено без функции по управление и контрол.
(3) Редът за функционирането на СПСД се определя в правилника за дейността на ДС.


Глава ШЕСТА
(изм. загл. - Извънр. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)
ДОХОДИ И ИМУЩЕСТВО

Чл. 34. Индивидуалните членове на Федерацията, физически лица, заплащат членски внос в размер и по начин, определени с решение на НК.
Чл. 35. Имуществото на Федерацията включва парични средства в наличност, ценни книги, вземания, права върху недвижими имоти и движими вещи, ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост и всички други права, които законът допуска да бъдат притежавани от юридически лица с нестопанска цел.
Чл. 36. Доходите на Федерацията се набират от:
1. членски внос;
2. доброволни вноски, спонсорство, дарения и завещания от физически и юридически лица от страната и чужбина;
3. имущество;
4. други източници, позволени от закона.

Чл. 37. Финансирането и имуществото се контролират и управляват от ръководните органи на Федерацията при спазване на законите, Устава и решенията на Националната конференция.
Чл. 38. Имуществото на Федерацията е отделно от имуществото на нейните членове. Федерацията не отговаря за задълженията на своите членове, както и те не отговарят за задълженията на Федерацията.

Глава СЕДМА
(изм. загл. - Извънр. Нац. конференция на 19 декември 2009 г)
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 39. (1). Федерацията може да се прекрати с решение на Националната конференция, взето с квалифицирано мнозинство 2/3 от регистрираните делегати.
(2). Федерацията може да се прекрати с решение на съда по регистрацията в предвидените от закона случаи.
(3) (нова- Извънр.Нац. конференция на 19 декември 2009г) Цялата документация /на хартиен или магнитен носител, включително аудиозаписи/ на Федерацията се съхранява в офиса на Федерацията до прекратяването й.

Чл. 40. При прекратяване на Федерацията се извършва ликвидация.
Чл. 41. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Федерацията или от определено от него лице – ликвидатор, или от съда – в определените от закона случаи.
Чл. 42. (изм. - Извънр. Нац. конференция на 19 декември 2009 г) Имуществото на Федерацията, останало след ликвидацията и след удовлетворяване на кредиторите се разпределя по начин, определен с решение на УС.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. „Обикновено мнозинство“ по смисъла на този устав е 50 % плюс 1 от присъстващите в момента на гласуването делегати.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Уставът на СФСМВР е приет на Събрание на учредителите на СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (СФСМВР), проведено на 26.04.2009 г. в гр. Стара Загора.
§2. Изменения и допълнения в този Устав са приети на Първата Национална Конференция на СФСМВР, проведена на 25-26.07.2009 г. в гр. Велико Търново
§3. Изменения и допълнения в този Устав са приети от делегатите на Извънредната Национална Конференция на СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, проведена на 19.12.2009 г. в гр. София.
§4. Направените изменения в настоящия устав отменят тези от предишните, които им противоречат.

 

 СТРАТЕГИЯ НА СФСМВР

Настоящата стратегия откроява приоритетните цели и задачи, предстоящи за решаване от синдикалните структури поотделно и СФСМВР като цяло и обуславя основните насоки на цялостната дейност за тяхното удоволетворяване.
Безапелоционно ясно е, че стратегията не е в състояние да детайлизира всеки конкретен механизъм за уреждане на целия спектър от проблеми. По своите същност и характер тя възпроизвежда принципите и признаците на диалогично-академичен, позитивно-плуралистичен, но и мораторен механизъм. Настоящата стратегия релатира нашата готовност за открит, честен и прагматичен диалог в контекста на насрещната престация, саниране на отношението МВР - СФСМВР, подкрепа на рационалистичните и перспективни административно-управленски и социални актове на ведомственото ръководство, без значение от коя партийна или коалиционна структура е излъчено то, и реномира плуралистичното начало във взаимоотношението Ръководство на МВР - организация СФСМВР.
В този контекст, настоящата стратегия е обособена в два основни дяла, всеки един от които е структуриран и съобразен с принципите на конституционо- и законосъобразност, целесъобразност и практистична оперативна икономия. Те не съставляват дескрипция, а императивно детерминират основните приоритети на вътресиндикалната дейност, методите, средствата и начина, по който ще се осъществяват правнорелевантните синдикални инициативи.
Стратегията на СФСМВР категорично игнорира синдикалния реваншизъм и колизионното териториално и браншово разграничаване. В качеството си на адекватен и корективен механизъм тя прокламира противопосочното ревизионистичното начало по субординационния вертикал.
Суб-доминантата в дейността на СФСМВР е акцентът във взаимодействието на широка вътре- и извънведомствена основа за ненарушимостта на субективните права на разностепените служители в МВР и конкордиране на възможността за постигане на обективни трудови резултати на служебното поприще!

Основни цели:
 • Защита на социално-икономическите интереси на служителите в МВР;
 • Защита на субективните права на работещите във Ведомството, без значение от йерархичното им местоположение и типа служебно правоотношение;
 • Ремисия и укрепване на общественото доверие към управленските, административните и изпълнителски нива в структурата на Министерството;
 • Корелация между актовете от второ и трето юридическо ниво, методиката и механизмите за ефективно реализиране на основните служебни и синдикални приоритети;
 • Изследване, изучаване, анализиране, реципиране и инкорпориране на ефикасни чужди синдикални и сродни ведомствено-нормативни практики, в т.ч. и такива за подобряване на синдикалната и служебна дисциплина и трудовата „хигиена”;
 • Укрепване на действащите и създаване на нови синдикални структури;
 • Заздравяване на наличните и учредяване на нови партньорски контакти със сродни европейски и световни синдикални обединения, участие и подкрепа по целесъобразност на техни инициативи и мероприятия (образователни, културни и протестни);
 • Адаптиране на синдикалната политика към рационалните форми на синдикално въздействие и сътрудничество без ограничение във формата му, за да се възроди и утвърди духа на плурализъм, диалогична готовност, откритост и откровенност във взаимотношенията;
 • Организиране и провеждане на сесии и семинари за синдикално и професионално обучение на членовете, с цел повишаване качеството и произвеждане на очевидни професионални и синдикални резултати ;
 • Елиминиране на наложената йерархично-субординационна дистанция и неутрализиране на пречките във вътресиндикалния диалог и този на ведомствено и извънведомствено ниво;
 • Ангажиране на синдикалния състав на СФСМВР в конкретни мероприятия, за постигане на основните синдикални приоритети, свързани със създаване на обективни материално-технически, финансови и други необходими предпоставки за упражняване на дейността, коректното й заплащане, рекреацията на синдикалните, а в перспектива и несиндикални членове и организиране на спортни и културно-масови мероприятия;
 • Възходяща и низходяща ревизионистична подчиненост;
 • Други;
Задачи:
 • Анализ, експониране, родово и видово групово обособяване на вътресиндикалните малформационни процеси, с оглед неглижирането им в бъдеще и преструктуриране на синдикалната политика чрез очертаване на конкретни поведенчески прояви и отговорности;
 • Ревизия на финансовите, вътре- и извънсиндикални актове, по които СФСМВР е страна (взаимоотношенията с политическото и професионално ръководство на министерството и други физически и/или юридически субекти);
 • Изследване на актуалното общо и структурно-финансовото състояние на синдикалните дружества и предприемане на мерки за саниране на дружества с тенденции за отлив на членове;
 • Активизиране в спешен административно-оперативен порядък на синдикално-ведомствения диалог, рационализиране на синдикалните претенции и обвързването им с прескрептивни срокове за изпълнение или обосноваване на обективна невъзможност за такова;
 • Повишаване качеството на дейността за създаване на нови синдикални структури в рамките на СФСМВР;
 • Изучаване на възможности за насрещно, безангажиментно и некомерсиално сътрудничество с подходящи парламентарни и извънпарламентарни политически субекти на взаимна законорелевантна престативна основа, с цел разширяване формата на браншовото синдикално представителство пред политическия и икономически социум.
  (Това не е заявка за провеждане на класическа политика в широк смисъл, не е и тесноформатно браншово взаимодействие, а рационално сътрудничество при спазване на пинципа „Необходимост да се знае”);
 • Други;
Настоящата стратегия е приета за синдикално кредо на СФСМВР на Националната конференция на 19.12.2009 г.
 
 ПАРТНЬОРИ
© 2009-2019 СФСМВР.