Страница: - Страницата не съществува
 Архив:
ПРОТЕСТ

 TUFEMIПреглед на видео презентацията

 
 СФСМВР: Няма да позволим намеса в работата на синдиката!

В изпълнение на решенията на проведения на 14.11.2009 г. в гр. София Федеративен съвет на СФСМВР (най-висшият управителен орган на СФСМВР между две Национални конференции) УС на СФСМВР изпрати специална декларация до министъра на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов, в която го уведоми, че Иван Павлов, Юри Александров, Маргарита Кротнева и Георги Кандев са отстранени от Управителния съвет на СФСМВР и от заеманите от тях постове. Г-н Иван Павлов и г-жа Маргарита Кротнева бяха и представители на СФСМВР в ССП. Председателят на ССП Г-н Павлин Димитров отказа да приеме решението на УС на СФСМВР от 23.10.2009 г., с което се отнема правото на горепосочените лица да представляват СФСМВР в ССП и се излъчват нови представители на СФСМВР в социалния диалог – г-жа Милена Любенова, г-н Лукан Лазарски, г-н Валентин Попов и г-н Милован Давидов (за което Председателят на ССП бе уведомен надлежно с писмо наш рег. № 39/26.10.2009 г). Считаме това негово действие за нарушение на чл. 5 ал. 3 от Правилника за работата на ССП, според който ръководствата на синдикатите определят своите представители в ССП съгласно Устава си. Считаме нежеланието на Г-н  Димитров да се съобрази с решенията на колективните управителни органи за СФСМВР като към опит за груба намеса в работата на синдиката, което е нарушение на чл. 3 ал. 3 от Споразумение Iз-1245/01.07.2009 г. между МВР и СФСМВР, се казва в декларацията.
Съгласно решението на Федеративния съвет на, взето с Протокол от 14.11.2009 г., УС на СФСМВР уведоми министъра на вътрешните работи още, че считано от същата дата Г-н Иван Павлов и Г-жа Маргарита  Кротнева не представляват легитимно СФСМВР в ССП. Поради това СФСМВР няма да се счита ангажирана с техните действия или бездействия след гореспоменатата дата и те няма да породят никакви правни последствия за Федерацията.
Федеративният съвет на СФСМВР потвърди решението на УС на СФСМВР от 23.10.2009 г. да предложи на МВР за участници в ССП да бъдат приети избраните от ръководството на СФСМВР да ни представляват в социалния диалог лица - Милена Любенова, Лукан Лазарски, Валентин Попов и Милован Давидов. Ако излъчените от нас представители не бъдат включени като участници от страна на СФСМВР в следващото заседание на ССП, СФСМВР ще предприеме съответните действия за прекратяване на участието ни в ССП в този му вид и за отстояване на позициите ни с всички предвидени от закона средства, се казва в декларацията.

За по-голяма ефективност в работата на ССП Федеративният съвет на СФСМВР реши Федерацията да предложи на МВР представителството на синдикатите в ССП да бъде на квотен принцип, като за всяко отделно заседание от страна на синдикатите да имат право да участват излъчени от тях различни специалисти по темите от дневния ред.

 

 П О К А Н А

Синдикална федерация на служителите в МВР - СФСМВР, ще проведе Извънредна Национална Конференция на 19 декември 2009 г. от 10,00 часа в АМВР - гр. София. Извънредната НК се свиква от Федеративния съвет на СФСМВР. Извънредната НК ще протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:
 1. Промени в Устава на СФСМВР;
 2. Промяна на адреса на управление на СФСМВР;
 3. Освобождаване на стария и избор на нов Управителен съвет;
 4. Определяне насоки за дейността на СФСМВР.
Начален час за регистрация на делегатите - 8.00 часа на 19.12.2009 г.

 

 ФС отстрани председателя и още трима членове на УС за нарушения

 Днес, 14.11.2009 г., от 13.00 часа, се проведе Извънреден Федеративен съвет на Синдикалната федерация на служителите в МВР. Извънредният ФС бе свикан по искане на ФКК.
Лукан Лазарски – зам. председател на СФСМВР приветства присъстващите с добре дошли. Регистрирани са 80 делегати с право на глас (73 председатели на СД и 7 от членовете на УС). В залата присъстват и 17 гости и представителите на ФКК –х председателят Иван Савов и членовете Евгени Крумов и Галентин Грозев.
Мандатната комисия даде становище, че заседанието у легитимно и може да започне своята работа.

Дневен ред:
 1. Прилагане на чл. 25, т. 6 и т. 9 от Устава на СФСМВР и на чл. 13 от Правилника за дейността на ФС – отстраняване на членове на УС, извършили доказани нарушения на Устава на Федерацията; Предложения за решения на УС; Доклад на ФКК
 2. Определяне дата за нова извънредна Национална Конференция на СФСМВР, определяне на дневен ред, избиране на мандатна комисия за НК, избиране на комисия по промени на устава.
 3. Разни
На основание чл. 25, т. 6 и т. 9 от Устава на СФСМВР и на чл. 13 от Правилника за дейността на ФС бе отстранен Иван Павлов като член на УС, извършил доказани нарушения на Устава на Федерацията - неизпълнение на решения на НК, ФС и УС и уронване престижа на СФСМВР;

На основание чл. 25, т. 6 и т. 9 от Устава на СФСМВР и на чл. 13 от Правилника за дейността на ФС бе отстранен Юри Александров като член на УС, извършил доказани нарушения на Устава на Федерацията - неизпълнение на решения на НК, ФС и УС и уронване престижа на СФСМВР; (неизготвена инструкция по чл. 14, нередности с финансовите отношения на СФСМВР и СД.)

На основание чл. 25, т. 6 и т. 9 от Устава на СФСМВР и на чл. 13 от Правилника за дейността на ФС бе отстранена Маргарита Кротнева като член на УС, извършил доказани нарушения на Устава на Федерацията - неизпълнение на решения на НК, ФС и УС и урониха престижа на СФСМВР; (системно неизпълнение на възложените й от УС задачи да протоколира заседанията и да разпраща по правилник в двудневен срок протоколите от заседанията на УС до председателите на СД)

На основание чл. 25, т. 6 и т. 9 от Устава на СФСМВР и на чл. 13 от Правилника за дейността на ФС бе отстранен Георги Кандев като член на УС, извършил доказани нарушения на Устава на Федерацията - неизпълнение на решения на НК, ФС и УС и урониха престижа на СФСМВР; за системно неучастие в работата на Федерацията и поради подадена оставка на сбирката в Дряново;

При отстраняване на член на УС от задълженията му като такъв той трябва в срок до 5 работни дни от датата на уведомяване, да сдаде всичко, което се намира у него – документация и материални и нематериални активи, на ФКК за ревизия. При неспазване на гореупооменатия срок от 5 работни дни УС да сезира прокуратурата. Уведомлението до отстранените членовете на УС да бъде връчено в първия работен ден след ФС, реши съветът. ФС задължи УС да организира уведомлението на отстранените членове.

 Поради отнемане правомощията на председателя бяха определени представители на УС, които да представляват СФСМВР до извънредната НК - двамата заместник-председатели Лукан Лазарски ии Тошко Русев.

ФС реши да да бъде свикана извънредна НК по искане на над 10% от членовете на Федерацията. Има събрани 974 подписа от 23 дружества.
Дата на провеждане на извънредната НК - 19 декември 2009 г.
Място на извънредната НК – гр. София,
Начален час на Конференцията – 10 часа, начало на регистрацията 8.00 часа
Залата да се определи от УС най-късно да 17.11.2009 г., както и да публикува уведомление на сайта на СФС и в средствата за масово осведомяване.
Мандатна комисия: Борислав Мазнев, Димитър Попов и Лукан Лазарски

Комисия за промени в Устава, която да разработи промените и да ги изпрати на УС и председателите на СД за съгласуване: Галентин Грозев, Михаил Иванов, Милена Любенова, Генади Тенев, Борислав Кехайов, Георги Шишков, Добромир Добрев и Милован Давидов.

Една седмица преди датата на Конференцията – до 12.12.2009 г., Комисията по промени в Устава ще представи проектоустава за обсъждане на председатели на СД и членове.

Дневен ред на Извънредната НК:
 1. Промени в Устава;
 2. Промяна на адреса на управление на СФСМВР;
 3. Освобождаване на стария и избор на нов Управителен съвет;
 4. Определяне насоки за дейността на СФСМВР.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 


ПАРТНЬОРИ
© 2009-2018 СФСМВР.