Страница: - Страницата не съществува
 Архив:
ПРОТЕСТ

 TUFEMIПреглед на видео презентацията

 
 ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ!

 Уважаеми колеги,
Остават два дни до 14.11.2009 година – денят, в който висшият управителен орган на СФСМВР – Федеративният съвет, трябва да реши бъдещето на организацията ни. За всички вас е ясно, че след Първата Национална Конференция настъпи време на застой и остри противоречия. Единственият начин да излезем с чест от тази ситуация е да се съберем и всеки един от нас да изрази своята позиция и виждания как да преодолеем трудностите. ЗАЕДНО ще можем да поемем отново напред и да оставим зад гърба си всички опити да бъдем разделяни и противопоставяни. Защото от принудителното бездействие на организацията ни, в която ни поставят определени хора с действията си, печелят единствено нашите опоненти. Сега е време да впрегнем сили за решаване на най-острите проблеми на нашите членове – бюджетни ограничения, възможни съкращения, законови промени. За да съумеем да го направим, трябва час по-скоро да сложим ред в собствените си редици. И всеки от нас има не само възможността, а и ЗАДЪЛЖЕНИЕТО да даде своя глас за бъдещето на СФСМВР на предстоящото извънредно заседание на Федеративния съвет.
ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ!

УС на СФСМВР

 

 Юристи: ИЗВЪНРЕДНИЯТ ФС Е ЛЕГИТИМЕН!

 Управителният съвет на СФСМВР е легитимен във вътрешно организационен план и може да осъществява функциите си по управление на СФСМВР в пълен обем, в т.ч. и да взима решения по всички въпроси, касаещи дейността й. Вписването в СГС има отношение единствено към легитимирането му като управителен орган пред трети лица /въз основа на съответното съдебно решение/, а не и за конституирането му като орган спрямо членовете на СФСМВР- това вече е направено от НК. Предстоящият извънреден Федеративен съвет на СФСМВР е легитимен, ако при свикването му се спазват разпоредбите на Устава, приет на Първата Национална конференция на СФСМВР. Предстоящата извънредна Национална конференция на СФСМВР е легитимна, ако се свика от ФС по реда на чл. 25, ал. 13 от Устава, приет на Първата Национална конференция на СФСМВР.

Няма хипотеза, при която да се оспори легитимността на новоизбрания УС във вътрешно организационен план. Ако се стигне до отказ на вписване (на настоящия етап има само прекратяване на съдебното производство по вписването), това може да стане единствено заради непреодолими противоречия със Закона за юридическите лица с нестопанска цел на новоприетия Устав или на чисто формално основание - по преценка на съда. Дори това да се случи, новоизбраният УС ще трябва да свика извънредна Национална конференция по предвидения в приетия на първата НК Устав ред и тези противоречия да бъдат отстранени.

Федеративният съвет няма право да отстранява ръководни органи, избрани на Национална конференция. Ако обаче ФС вземе решение за насрочване на извънредна НК, той може да задължи по-нискостоящите от нея органи на управление да ограничат своите функции по отношение на представителността пред трети лица и сключването на договори, които ангажират по някакъв начин Федерацията, до провежаднето на извънредна НК.

Извънредна Национална конференция има всички правомощия, които има редовната.

Адвокат Зоя ЗАРЧЕВА

Министърът на ВР Цветан Цветанов е надлежно писмено уведомен за предстоящото извънредно заседание на ФС и от своя страна е разпратил писма, с които разпорежда на структурите на МВР в страната да освободят делегатите на ФС, ангажирани служебно, за участие във ФС на 14.11.2009 г.

Министър Цветанов е разрешил извънредното заседание на ФС да се проведе в Голямата аула на АМВР - София и е разпоредил АМВР да извърши необходимата подготовка на залата за целта.

 

 СЪОБЩЕНИЕ

 Уважаеми колеги,
Всяко синдикално дружество може да поиска публикуване на съобщение или декларация на сайта на СФСМВР. Редът за това е следният: изпращате съответния текст, който искате да се качи на сайта, във формат WORD на
e-mail:

След съгласуване с УС вашето съобщение ще бъде пуснато.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 


ПАРТНЬОРИ
© 2009-2018 СФСМВР.