Страница: - Страницата не съществува
 Архив:
ПРОТЕСТ

 TUFEMIПреглед на видео презентацията

 
 ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДЕН ФС

ДО
     ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
     НА СИНДИКАЛНИ ДРУЖЕСТВА
     НА СФСМВР

П О К А Н А


За извънреден Федеративен съвет

Уважаеми Колеги,
 На основание чл. 26 ал. 2 от Устава на СФСМВР и чл. 7 ал. 1 и ал. 2 от Правилника за дейността на Федеративния съвет на СФСМВР. Управителният съвет съгласно свое решение от заседанието си на 23.10.2009 г. свиква извънредно заседание на Федеративния съвет на СФСМВР по искане на ФКК.
С цел по-добра организация при провеждане на Федеративния съвет на СФСМВР Управителният съвет Ви предлага за разглеждане и обсъждане следния

Проект за дневен ред:
14.11.2009 г.
10:00 - 12:00 часа
Регистрация.
13:00 - 13:30 часа
Начало на заседанието - Доклад на Мандатната комисия
13:30 - 14:30 часа
Избор на Председателстващ, протоколчик и преброители
Доклад на ФКК
14:30 часа – до изчерпване на дневния ред
- Прилагане на чл. 25, т. 6 и т. 9 от Устава на СФСМВР и на чл. 13 от Правилника за дейността на ФС – отстраняване на членове на УС, извършили доказани нарушения на Устава на Федерацията;
- Определяне дата за нова извънредна Национална Конференция на СФСМВР, определяне на дневен ред, избиране на мандатна комисия за НК, избиране на комисия по промени на устава.
- Разни

След изчерпване на последната точка от дневния ред - закриване на Федеративния съвет.
На основание чл. 2 ал. 1 т. 2 от Правилника за дейността на Федеративния съвет на СФСМВР на ФС могат да присъстват Председателите на СД, в тяхно отсъствие зам. председателите или секретар-касиерите или избран или упълномощен с решение на Общото събрание член на СД.
Място на провеждане: Голямата аула на АМВР – София

Пътните разходи на участниците във ФС ще бъдат поети от Федерацията.

София, 30.10.2009
УС на СФСМВР

 

 Председателят Павлов внася несъгласувани документи в МВР

 Днес председателят на СФСМВР Иван Павлов е внесъл в МВР несъгласувано с УС писмо, с което от името на СФСМВР, без да бъде упълномощен за това, иска свикване на извънредно заседание на ССП. Той изтъква мотиви и аргументи, с които вече е обявено, че заседанието ще бъде свикано. Въпросните мотиви бяха публикувани на сайта на СФС още на 6 октомври, след редовното заседание на съвета.

Внесъл е и искане за среща с Министерството по повод проблемите на ОДЧ, също несъгласувани с УС и несъобразено с практиката на УС при разработката на становища по подобни проблеми да се използва потенциала на председателите на СД и членовете на СФСМВР, работещи в съответните служби.

Вчера, на 28 октомври, Иван Павлов се опита отново да прокара внасяне на несъгласувано с УС писмо - сигнал до МВР, с което иска, отново от името на СФСМВР да бъде спряна заради констатирани нарушения процедурата по ЗАВЪРШИЛ вече търг за поръчка на униформено облекло. Офертите по въпросния търг са отворени още на 23 октомври според официалния сайт на МВР. УС със свое решение, взето неприсъствено, реши писмото на г-н Павлов да не се внася, тъй като е написано два месеца след като УС му е поставил тази задача и е твърде закъсняло, за да има някакъв ефект, доколкото търгът вече е приключил.

 

 УС е ЛЕГИТИМЕН!

 Управителният съвет на СФСМВР е легитимен и този факт няма никакво отношение към вписването в съда. Предстоящият извънреден Федеративен съвет на СФСМВР е легитимен, ако при свикването му се спазват разпоредбите на Устава, приет на Първата Национална конференция на СФСМВР. Предстоящата извънредна Национална конференция на СФСМВР е легитимна, ако се свика според разпоредбите на Устава, приет на Първата Национална конференция на СФСМВР.

Няма хипотеза, при която да се оспори легитимността на новоизбрания УС. Ако се стигне до отказ на вписване (такъв на настоящия етап няма), това може да стане единствено заради непреодолими противоречия със Закона за юридическите лица с нестопанска цел на новоприетия Устав. Дори това да се случи, новоизбраният УС ще трябва да свика извънредна Национална конференция по предвидения в действащия в момента Устав ред и тези противоречия да бъдат отстранени, е становището на двама независими юристи по отношение на ситуацията с проблемите с вписването на СФСМВР, коментирани некоректно от определени среди в ръководното тяло на синдиката.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 


ПАРТНЬОРИ
© 2009-2018 СФСМВР.