Страница: - Страницата не съществува
 Архив:
ПРОТЕСТ

 TUFEMIПреглед на видео презентацията

 
 П Р О Т О К О Л

 ОТ ФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕН НА
03-04.2009 г. В ГР.ТЪРГОВИЩЕ
На 03.10.2009 г. в гр. Търговище се проведе Вторият Федеративен съвет на Синдикалната федерация на служителите в МВР при следния дневен ред:
  1. Отчетен и финансов доклад и дебати по докладите;
  2. Организационни въпроси
  3. Приемане на насоки за бъдещи действия на Федерацията.
  4. Обсъждане и приемане на бюджет на СФСМВР за 2009 г.
  5. Обсъждане и приемане на бюджет на СФСМВР за 2010 г.
  6. Дебат и приемане на правилниците на СФСМВР;
Иван Павлов - Председател на УС на СФСМВР, направи отчет за дейността на СФСМВР. Юри Александров - член ан Ус, запозна ФС с финансовото състояние на Федерацията. Галентин Грозев прочете отчета на Федеративната контролна комисия.
Федеративният съвет задължи УС да излъчи трима свои членове, които да проведат спешна среща с министъра по проблема с освобождаването на служители на МВР по чл.179 от ЗМВР, с присъди по чл.78а от НК, и по заповедта на министъра за отнемане от жените и мъжете двата дни за две и повече деца. Решено бе тримата представители на СФСМВР да бъдат Иван Павлов, Галентин Грозев и Борислав Мазнев. Гласувано бе да се обяви конкурс за наемане юристи с цел завеждане на дела срещу неправомерни вътрешни актове на МВР.
Решии се бъдещите ФС да се провеждат в София, тъй като медийният интерес там ще бъде по-голям и ще се получи по-широк отзвук в обществото.
Да се внесе искане за официални преговори с ръководството за подобряване на материално-техническото състоянието на служителите, които да започнат в едномесечен срок. При отказ на министъра да изпълни да се мине към подготовка на протестни действия.
В 30 дневен срок да бъде изградена и влезе в употреба система за завеждане на сигнали и жалби на СФСМВР, в т.ч. назначаване на технически сътрудник за офиса и започване на неговата нормална работа с цел координация на информация, постанови ФС. Дискутира се медийната и международната политика на СФСМВР.
Вторият ден от заседанието почна с прегласуване. Поради липса на кворум се наложи да бъде повторно гласувано предложението член на УС да излезе в неплатен отпуск. При прегласуването бе решено да не се дава мандат на никого от УС, и по-специално на председателя Павлов, да излиза в неплатен отпуск и да се занимава само със синдикална работа. Решено бе да бъде назначен офис-мениджър, който да координира дейността на СФСМВР - външен за МВР човек. Гласувано бе още офисът, предоставен от МВР на федерацията, да бъде освободен и да се наеме друг офис в подходящо състояние и на подходящо място.
Бюджетът за 2010 г. бе гласуван анблок, с уговорката, че на следващия федеративен съвет ще се актуализира. Анблок бяха гласувани и правилниците за дейността на децентрализираните структури и за дейността на Федеративния и Управителния съвет на СФСМВР. Поради изчерпване на дневния ред Федеративния Съвет бе закрит.

 

 Управителни и контролни органи на СФСМВР, избрани на Първата национална конференция - 25-26 юли, Велико Търново

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Павлов

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Лукан Лазарски, Тошко Русев

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Борислав Мазнев - Пловдив - НП
Георги Кандев - София - НП
Димитър Попов - Гоце Делчев - НП
Иван Мусков - Плевен - НП
Лъчезар Серафимов - Видин - НП
Маргарита Кротнева - Русе - ЛРТП
Милован Давидов - Смолян - НП
Юри Александров - Горна Оряховица - ТП

ФЕДЕРАТИВНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Савов

ЧЛЕНОВЕ
Валентин Попов
Евгени Крумов
Галентин Грозев
Милена Любенова

 

 Споразумението с МВР е факт

 На 01.07.2009 г. ръководството на МВР в лицето на министър Михаил Миков и СФСМВР в лицето на председателя си Иван Павлов подписаха Споразуменние за сътрудничество, в резултат на което МВР е длъжно да ни конституира като пълноправен член на Съвета за социално партньорство.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 


ПАРТНЬОРИ
© 2009-2018 СФСМВР.