Страница: - Страницата не съществува
 Архив:
ПРОТЕСТ

 TUFEMIПреглед на видео презентацията

 
 Становище на СД на СФСМВР в структурите на Транспортна полиция за оптимизацията на ТП

Членовете на СФСМВР, работещи в структурите на Дирекция „Транспортна полиция” със съжаление отбелязват, че ръководните решения от началото на 2009 г. по оптимизация на системата, към момента дават предимно негативно отражение върху работата на структурата.
В светлината на обсъждани сред висшето професионално ръководство на МВР предложения за разрешаване на възникналите проблеми, чрез закриване на Дирекция „Транспортна полиция” и прехвърляне на щатния и състав към областните дирекции на МВР, държим да сведем до знанието на обществото част от отзивите и професионалните съображения на служители, изпълняващи задълженията си в системата на „Транспортна полиция”, а именно:
Евентуално съкращаване на щата на ДТП и прехвърлянето му към Областните дирекции на МВР, по никакъв начин не би могло да „повиши ефективността в работата по опазване и възстановяванена обществения ред, правилното и бързо координиране на полицейските сили”.
Напротив, именно предлаганото фрагментарно полицейско обслужване на единна транспортна система от различни, структурно независими поделения на МВР, би било абсолютна предпоставка за нерационално, бавно и некоординирано използване на полицейските сили и средства.
Несъстоятелна е тезата, че чрез закриване на Д ”ТП” би се намалил броя на упраленските нива или биха се премахнали дублиращи функции. Евентуално прехвърляне на щата на ДТП към СДВР и ОДМВР ще промени единствено подчинението на служителите, а не управленските нива, които ръководят дейността им, нито пък ще реализира премахване на дублиращи фукнции, доколкото специализираната дейност по охрана на обществения ред и противодействие на претъпността в обектите обслужвани от Транспортна полиция и към момента не се дублира с нито една друга структура на МВР.
Не на последно място, считаме за важен и международният отзвук от едно евентуално ликвидиране на системата на транспортната полиция, предвид скорошното приемане на Д ‘ТП”, за пълноправен член в международната организация на Транспортните полиции – RAILPOL.
В качеството си на синдикална организация, считаме за особено важно да подчертаем, че работата и пребиваването в голяма част от обслужваните от „Транспортна полиция” обекти (електрически локомотиви, маневрен и текущ железен път, автоматични срелки, електрифицирани участъци и др.), е свързано със специфични рискове и изисква познаване и спазване на съответни мерки за лична безопасност. Поради тази причина, всички служители от личния състав на Дирекция „Транспортна полиция” преминават през ежегоден инструктаж през съответните служби за охрана на труда в железпътните предприятия.
Предвид гореизложенто считаме, че изпълнението на полицейски задачи в обекти на железопътната инфраструктура, от служители непреминали през съответната основна теоретична подготовка за безопасност, създава сериозни предпоставки за възникване на инциденти и по този начин съставлява неоправдан риск за живота и здравето на служителите от териториалните дирекции на МВР.
В заключение, опирайки се на дългогодишния професионален опит на нашите членове, заставаме зад становището, че единствен ефективен структурен модел на „Транспортна полиция” може да бъде именно моделът на единна, интегрирана полицейска система, обхващаща всички аспекти на полицейската дейност – охрана и превенция, оперативно-издирвателна дейност и процесуални действия по разследването на престъпления.
Нашите синдикални членове и симпатизанти са на мнение, че структурните и функционални промени в структурата на „Транспортна полиция” е крайно време да бъдат завършени, като в системата бъдат върнати определен брой щатни бройки за служители с функции по разследването, а останалият действащ към момента щат на РУТП в страната, бъде оставен без промени. Заявяваме нашето убеждение, че решението на всякакви съшествуващи проблеми в системата на „Транспортна полиция”, следва да се търси чрез оптимизиране на организационно управленската дейност, а не чрез прибързани и непремерени структурни промени.

 

 Инструкцията за специфични условия на труд има нужда от промени!

СТАНОВИЩЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по Инструкция Із-1639/20.12.2008 г. за видовете и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд и за научна степен, изплащани на държавните служители от Министерството на вътрешните работи и Инструкция Із-2031/09.11.2006 г. за видовете и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд, които се изплащат на държавните служители от Главна дирекция «Гранична полиция» /ГДГП/ към Национална служба «Полиция» /НСП/.

СФСМВР счита за недопустимо обвързването на размера на допълнителнтото възнаграждение за специфични условия на труд с качеството на изпълнение на служебни задължения най-малкото поради факта, че в един екип могат да работят служители с различно ниво на професионална квалификация поради което става неизбежна разликата в качеството на изпълнение на служебните им задължения. От друга страна, всички служители от екипа са изложени на едни и същи специфични условия на труд.
В разглежданите инструкции не са включени по никакъв начин (според нас – несправедливо и неоснователно) най-малко две категории държавни служители – опертивните дежурни (във всички стуктури на Министерството) и служителите, извършващи експертна дейност (експерти и младши експерти).
В извънработно време оперативните дежурни поемат част от задълженията на ръководителя на съответната структура, което налага допълнително натоварване и отговорнист в работата им. Функциите им на всички нива включват необходимост от изключително бърза и компетентна реакция в определени ситуации, както и контрол на изпълнението на разпореждания на ръководителите на съответните структури. От друга страна голямата част от тях са държавни служители с най-ниска категория (Е) и нинкакви допълнителни възнаграждения.
Служителите, извършващи експертна дейност, освен участието си в разкриване на престъпления често са натоварени с отговорността да защитават заключенията си пред съда. Отделно от това в условията на Гранична полиция на тези служители основно е възложено извършването на проверки на втора контролна линия – отговорна и често напрегната дейност, качественото извършване на която е едно от изискванията за включване на Р България в Шенгенското пространство.

Предвиденият в Инструкция Із-2031/09.11.2006 г. размер на допълнителното възнаграждение за служителите, извършващи граничен паспортно-визов контрол определено е в сериозен дисбаланс с този, предвиден за служителите от направление Охрана на държавната граница. Служителите на ГКПП, извършващи граничен паспортно-визов контрол също носят пряка отговорност за охрана на определен участък от държавнатата граница. Отделно от това преките им служебни задължения предполагат свързана със сериозно психическо натоварване дейност, изразяваща се във вземане на решения за изключетилно кратко време дали конкретно лице или превозно средство може да бъде пропуснато да премине границата. Допълнителна отговорност тази категория служители носят и във връзка с включването на Р България в Шенгенското пространство.

Във връзка с изложеното по-горе Управителният съвет на СФСМВР

ПРЕДЛАГА:
 1. От Инструкция Із-1639/20.12.2008 г. за видовете и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд и за научна степен, изплащани на държавните служители от Министерството на вътрешните работи и Инструкция Із-2031/09.11.2006 г. за видовете и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд, които се изплащат на държавните служители от Главна дирекция «Гранична полиция» /ГДГП/ към Национална служба «Полиция» /НСП/ да отпаднат текстовете, обвързващи размера на допълнителното възнаграждение с качеството на изпълнение на служебните задължения (чл.1, ал. 4 и второто изречение на ал. 8, респективно второто изречение от чл. 7, ал. 7).
 2. Да се уеднакви базата за определяне на допълнителните възнаграждения, определена с чл. 1, ал. 2, респективно чл. 2, от разглежданите инструкции.
 3. В двете инструкции да бъдат включени оперативните дежурни (като отделно от това се разгледа въпросът за промяна на категория Е в Д) и служителите, извършващи експертна дейност.
 4. Да се преразгледа определеният в Инструкция Із-2031/09.11.2006 г. размер на допълнителното възнаграждение за служителите от ГКПП, пряко ангажирани с извършването на граничен паспортно-визов контрол – до командир на отеление (началник смяна) включително, като се доближи максимално до предвидения за останалите служители изпълняващи задачи по охрана на държавната граница.
16.10.2009
гр. София
УС на СФСМВР

 

 В прилагането на Инструкцията за допълнителните часове има порочни практики

В изпълнение на поетия по време на заседанието на ССП – МВР, състояло се на 06.10.2009 г., от СФСМВР ангажимент Ви предоставям предложения на СФСМВР, свързани с подобряване прилагането на Инструкция Із – 343/05.03.2009 г. и прекратяване на порочни практики, водещи до лишаване на държавни служители от МВР от полагаща им се почивка или компенсация за положен труд извън установеното работно време.

Считаме, че текстът на самата инструкция – доколкото е обвързан и с други нормативни документи (КТ и ЗМВР и др.) е написан повече или по-малко коректно и нямаме забележки по него.
Проблемите, свързани с разглежданата Инструкция, произтичат по-скоро от нейното прилагане по места и се състоят основно в следното:
- недостатъчна яснота у някои ръководители относно съдържанието на понятието „почивка”;
- непълно отчитане на положения от служителите извънреден труд (христоматиен пример е определянето на начален час на СПО и събиране на служителите час или два по-рано).

Въпреки ясния текст на чл. 8. (2) на много места се отчитат по-малко отработени часове на работещи на смени служители с мотива, че им се дава време за почивка. През това време обаче служителите не могат да напускат мястото на носене на службата, а и често се налага да се връщат към изпълнение на задълженията си. Като пример можем да посочим някои структурнизвена на ГДГП и ГДПБС.
 В ГОДГ на ГПУ – Свиленград (РДГП – Елхово) се отчитат 22 часа и 30 минути отработено време при 24-часови смени. В противоречие със Закона за МВР продължителността на работната смяна е 24 часа и 30 минути – от 09.30 часа до 10.00 часа на следващия ден. Установено е общо време за почивки за хранене в размер на 2 часа. През това време обаче служителите са задължени да се намират по работните си места в помещенията на обектите за охрана на държавната граница. На служителите на ГКПП – „Капитан Андреево”, се отчита отработено време с продължителоност 11.30 часа, вместо реално отработените 12 часа, противно разпоредбите на Инструкция Із – 343/2009г.

 В ГОДГ – Резово (ГПУ – Малко Търново, РДГП – Елхово) през второто тримесечие на 2009 г. На служители, работещи на 24-часови смени, са отчитани като отработено време по 20 часа, а през третото тримесечие – по 22 часа отново против разпоредбите на Инструкция Із – 343/2009г.

 В ГПУ Петрич- РДГП-Смолян, за периода 11.07 до 26.07. 2009г. 4 различни Мобилно гранично полицейски групи МГПГ, са положили извънреден труд в почивни дни. След санкция на ръководител от РДГП-Смолян, полойеният исвънреден труд не е заплатен а служителите са компенсирани с почивка. Това е действие пак в противоречие на разпоредбите на Инструкция Із – 343/2009г.

 В ГПУ – Варна (РДГП- Бургас), на служителите от Пост за техническо и визуално наблюдение (ПТВН) и База гранично-полицейски катери (БГПК), никога не е заплащан извънреден труд, макар да е изработен от тях.

 В структурите на РЗПБС Кюстендил, Дупница и Бобов дол, и редица други структури на ГДПБС при 24-часови смени се отчитат като отработено време 22 часа. В случая ръководителите на структури се позовават на Приложение 3 към чл. 22, ал. 1 от Наредба Iз – 2101/21.11.2006 г., което предвижда време за почивка на служителите. През това време обаче служителите отново са задължени да останат в служебните помещения и е възможно да им се наложи да се върнат към изпълнение на служебните си задължения. Тук отново съгласно Инструкция Із – 343/2009г. почивката е редно да се счита за отработено работно време.

Често не се отчита като отработено времето за път, от мястото на инструктаж до разпореденото за носене на службата място (в някои случаи – от порядъка на между половин и един час), както и времето до сдаване и доклад след приключване на смяната (в някои случаи – също над час, особено за оперативните дежурни). Макар и дребнаво на пръв поглед, при 15-16 12-часови смени месечно може да става дума за повече от 8-10 часа – близо 20% от предвидения в ЗМВР максимум извънреден труд за тримесечие, който се заплаща.
 В много случаи по места не се отчита изцяло положеният извънреден труд от служители, работещи на ненормиран работен ден.

Във връзка с изложеното по-горе Управителният съвет на СФСМВР

ПРЕДЛАГА:

 1. Ръководството на МВР да дефинира достатъчно ясно термина „почивка” (макар че от юристи на министерството такава дефиниция като „време, с което служителят разполага, както намери за добре, и през което службата не може да разполага с него” беше дадена на предпоследното заседание на ССП на 29.04.2009 г.) В дефиницията да се посочи ясно, че по време на почивката служителят не е задължен да остане на работното си място, нито да изпълнява служебните си задължения, защото противното означава, че такава почивка се смята за отработено работно време.
 2. От ръководството на МВР да бъдат изискани предвидените от чл.3, ал.1 от Инструкция Із – 343/05.03.2009 г. заповеди на ръководителите на основни структури по чл. 9 от ЗМВР и да се провери доколко организацията и разпределението на работното време отговарят на изискванията на Инструкция Із – 343/05.03.2009 г.
 3. До ръководителите на основните структури по чл. 9 от ЗМВР да бъдат изпратени допълнителни указания относно изпълнението на Инструкцията, в които да бъдат включени:
  - посочената по-горе дефиниция;
  - напомняне, че изпълнението на чл. 11. (2) трябва да бъде съобразено с разпореденото в чл.8 (2) – т. е., че при включването на почивки в графика за работните смени когато дейността се осъществява от повече от един държавен служител следва да се има предвид доколко характерът на дейността реално позволява ползването на почивки;
  - мерки за прекратяване на порочната практика служителите да бъдат събирани за мероприятия дълго време преди посочения в заповедта за мероприятието начален час;
  - мерки за решаване на проблема за отчитане като реално отработено времето преди започване и след приключване на смяната, през което служителите са заети с изпълнение на служебни задължения.
 4. От ръководството на МВР с участието на социалните партньори, участващи в ССП – МВР, да бъдат извършени проверки по прилагането на Инструкция Із – 343/05.03.2009 г., поради постъпили в УС писменни сигнали, от Дружества на СФСМВР, за нарушения в следните структурни звена на МВР:

- РДГП – Елхово;
- РДГП – Бургас;
- РДГП – Смолян;
- РСПБС – Кюстендил.

София
16.10.2009
УС на СФСМВР

 

 Предложение на СФСМВР за промяна в Глава 20 на ЗМВР

“Глава двадесета
Синдикална дейност

чл.257 (1) Служителите в МВР могат да се организират за подпомагане и защита на своите професионални и социално-икономически права.
(2) Служителите на МВР не могат да членуват в други синдикални организации, както и да приемат в своите организации представители на лица, неработещи в МВР, но могат да се сдружават със синдикални организации извън МВР, както в страната, така и в чужбина.
(3) Организациите на служителите от МВР защитават своите интереси, без да се намесват в управлението на основните структури на МВР.
(4) Служителите на МВР, нямат право на ефективни стачни действия, но могат да се организират и осъществяват ефективни протестни действия в извънработно време в защита на своите професионални и социално-икономически права.

Чл.257а. (1) Синдикалните организации на служителите в МВР придобиват качеството на юридическо лице след вписването им по реда, установен за вписване на сдруженията с нестопанска цел.
(2) Синдикалните организации в МВР представляват служителите пред ръководството на МВР и защитават техните права по служебните, трудовите и осигурителните правоотношения, както и по въпросите на жизненото равнище чрез предложения, искания и участие в подготовката на проекти на нормативни и вътрешни актове.
(3) Синдикалните организации, в които членуват държавни служители в МВР имат право да се присъединяват към международни синдикални организации със сродни функции и характер.
(4) Ръководството на МВР съдейства на синдикалните организации за осъществяване на тяхната дейност, като им предоставя безвъзмездно ползване на помещения и им създава други материални условия, необходими за изпълнение на техните функции.

Чл.257б. (1) Синдикалните организации изразяват и отстояват интересите на своите членове и съдействат за осъществяване на социално-икономическите им права и интереси и подобряване на жизненото им равнище в сътрудничество и консултации с ръководството на МВР.
(2) Когато при осъществяване на дейностите по ал. 1 не се постигне съгласие с ръководството на МВР, организациите по чл. 257, ал. 1 могат да пристъпят към осъществяване на избрани от тях форми на протестни действия, без членовете им да преустановяват изпълнението на служебните си задължения.
(3) По време на протестните действия представителите на организациите по чл. 257, ал. 1 и ръководството на МВР полагат усилия за разрешаване на спорните въпроси чрез преговори и консултации.

Чл. 257в. (1) Министърът на вътрешните работи и синдикалните организации, в които членуват държавни служители в МВР сключват споразумение за сътрудничество при осъществяване на социално-икономическите права и интереси на държавните служители.
(2) Министърът на вътрешните работи и синдикалните организации, в които членуват лица, работещи по трудово правоотношение в МВР могат да сключват колективен трудов договор и споразумения при условията и по реда на Кодекса на труда.

Чл.258 (1) Служителите в МВР, могат да провеждат събрания в извънработно време, включително и в униформа:
1. В помещения или места, принадлежащи на МВР, предоставени им от съответните ръководители.
2. В помещения, закрити за външни лица
(2) Служителите в МВР могат да провеждат събрания през работно време, в рамките на 50 часа годишно.
(3) На организациите по чл.257 се предоставят за безвъзмездно ползване помещения – собственост на МВР, както и подходящи места за съобщения и други печатни материали, свързани с дейността им.
(4) Ръководителите на ОДМВР предоставят на най-представителните синдикални организации, в което има синдикална секция, едно общо помещение за различните организации, когато личния състав на една служба или служебна група настанена в административната сграда наброява 50 и повече служители.
(5) Документите със синдикален произход могат да са разпространяват сред служителите на административното ведомство, извън местата достъпни за граждани.

Чл.259 (1) Служителите в МВР, които заемат ръководна изборна длъжност във всяка от най-представителните в национален мащаб организации по чл.257, излизат в неплатен отпуск въз основа на молба, която се представя чрез съответната организация. Броят им се одобрява от Министъра на вътрешните работи след съгласуване в Съвета за социално партньорство в МВР.
(2) Времето по ал.1 се зачита за трудов стаж по този закон.

Чл.260 (1) В МВР се създава Съвет за социално партньорство. Съвета се ръководи от Министъра на вътрешните работи или от оправомощено от него лице. В съвета участват служители на МВР от организациите по чл.257.
(2) Съвета за социално партньорство обсъжда и сключва споразумения за гарантиране правата на служителите в МВР, като за ЛРТП това става при условията и реда на Кодекса на труда.

Чл.261 (1) Служител в МВР, който е член на ръководен изборен орган по чл.257 може да бъде уволняван през времето, докато заема съответната синдикална длъжност и до 6 месеца след освобождаването му, само с предварителното съгласие на централното ръководство на съответната синдикална организация”.
(2) Служител в МВР, който е член на ръководен изборен орган по чл.257 може да бъде уволнен без предварителното съгласие на централното ръководство на съответната синдикална организация, ако същият е осъден за извършено престъпление от общ характер.


Страници: 1 2 3 4
 
 


ПАРТНЬОРИ
© 2009-2018 СФСМВР.