Страница: Архив: Програма
 Архив:
ПРОТЕСТ

 TUFEMIПреглед на видео презентацията

 
 Програма

 1. Ръководството на МВР да започне реален и ефективен диалог със СФСМВР за решаване на поставените от нас проблеми, като приеме СФСМВР за равноправен и пълноценен партньор.
 2. Да се преустанови практиката на прилагане на двоен стандарт спрямо служителите на МВР, като при предприемане на действия спрямо служители и техни искания да се изхожда от обективни обстоятелства и законови основания.
 3. Да се преустанови субективното и необосновано преназначаване на служители от едно структурно звено в друго.
 4. Да започне активно прилагане на заложените в НК, НПК и ЗМВР мерки за защита на служители на МВР.
 5. Да се извърши незабавна промяна на глава ХХ от ЗМВР, като в нея да бъде задължително включен функционален имунитет на синдикални членове, участващи в синдикалните ръководства и управителните органи на СФСМВР съгласно чл. 333, ал. 3 КТ.
 6. Да се подобри материално-техническото и финансово – ресурсно обезпечаване на дейността на служителите от МВР в съответствие с функционалните им задължения. От Министъра на вътрешните работи да бъде предоставена конкретна и публично оповестена програма за предстоящите действия в тези направления на дейност до края на м. март 2009 г.
 7. Положеният извънреден труд /включително в почивни и празнични дни и през официални празници/, положеният нощен труд на служителите, както и времето на разположение да се отчитат и заплащат в съответствие с разпоредбите на КТ и ЗДС и да се прекрати сегашното дискриминационно отношение на държавата спрямо служителите на МВР в тази насока.
 8. Да се увеличат средствата за вещево доволствие, като оборудването и екипировката на униформените служители да съответства на стандартите на ЕС в тази област, както и средствата за храна да се увеличат двойно.
 9. Да се увеличи основната работна заплата на служителите и работещите в МВР, като базата за изчислението й се обвърже със средната брутна работна заплата за страната.
 10. Да се изработи нов Колективен трудов договор за лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР, в който СФСМВР да участва от страната на синдикалните организации.
 11. Да се запази съществуващата нормативна уредба по отношение на получаваните от служителите обезщетения при напускане на МВР и при пенсиониране, като обезщетенията да бъдат изплащани до 45 дни след прекратяване на трудовите или служебни правоотношения.

 
 


ПАРТНЬОРИ
© 2009-2018 СФСМВР.