Страница: - Страницата не съществува
 Архив:
ПРОТЕСТ

 TUFEMIПреглед на видео презентацията

 
 Нашата мисия

Основна цел на СФСМВР е отстояването и защитата на основните социално-икономически и трудови интереси и права на членовете си в сферата на труда, трудовата заетост, трудовите и служебни отношения, социалното и здравно осигуряване, безопасността, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация при спазване Конституцията на Република България, действащото национално и европейско законодателство, конвенциите на Международната организация на труда и други международни споразумения, по които Република България е страна, както и на разпоредбите на този Устав.
СФСМВР се обявява решително срещу корупцията, дефицита на правосъдие и незаинтересоваността от състоянието на системата за вътрешна сигурност в страната.

СФСМВР ще се бори докрай за:

    - Ефективно прилагане на ЕВРОПЕЙСКА ХАРТА НА ПОЛИЦАЯ и в България;
    - Добре обмислена и прецизно проведена реформа, която да доведе до по-голяма ефективност в работата на МВР, без да се стига до безпринципни съкращения на работещи звена;
    - Промени ъъв филокофията на Закона за МВР с цел оптимизация на дейността на правоохранителните органи и социалния статус ня служителите.
    - Подобряване условията на труд в структурните звена на МВР. Достатъчен лимит на служебни автомобили, служебни компютри, нормални кабинети и обзавеждане. Техническа обезпеченост на специализираните и Областни дирекции на МВР.
    - Законова защита на служителите на МВР при изпълнение на служебните им задължения (неприкосновенност на служителя, реални правомощия на служителите при употреба на специални средства и физическа сила, преференции и пенсии за семействата на загинали при изпълнение на служебният си дълг служители и др.)

За постигането на тези цели Федерацията си поставя следните задачи:

 • водене на преговори и сключване на споразумения с работодателя в системата на МВР, органа по назначаване и органите на изпълнителната власт;
 • сключване на колективни трудови договори с работодателя и колективни споразумения с органа по назначаване;
 • синдикална защита в сферата на труда, заетостта, трудовите и осигурителните отношения и правата на личността;
 • организиране на акции на синдикална солидарност и протестни действия;
 • оказване на материална, морална, правна и друга специализирана помощ на своите членове и техните семейства;
 • изследване и адаптиране на трудовото и социалното законодателство към стандартите и практиките на Европейския съюз;
 • разработване на национални и международни програми и проекти в сферата на индустриалните отношения, служебните отношения, социалното осигуряване, заетостта, квалификацията и преквалификацията, доходите и стандарта на живот, развитие на човешките ресурси и социалната интеграция;
 • установяване и поддържане на връзки със сродни синдикални организации в България и в чужбина, сътрудничество с цел обмяна на опит и взаимно подпомагане, участие в работата на национални и международни синдикални форуми;
 • представителство и защита на своите членове пред работодателя, органа по назначаване, изпълнителната и съдебна власт, държавната и общинската администрация, обществени, политически и други организации по въпросите на труда, социалното и здравно осигуряване и жизненото равнище;
 • поставяне на искания към работодателя и органа по назначаване за осигуряване на условия за отдих и почивка на членовете си;
 • провеждане на културно-просветна и благотворителна дейност;
 • организиране и осъществяване на други дейности, произтичащи от настоящия Устав, които не противоречат на действащото законодателство.
 • Участие в международни прояви, свързани с дейността на СФСМВР.
 • Взаимодействие с организации в страната и в чужбина, които споделят целите и ценностите на СФСМВР.

ЗАЩОТО НИЕ ИСКАМЕ ДА ЗАЩИТАВАМЕ И ДА СЛУЖИМ, ДА БЪДЕМ ГАРАНТ НА СИГУРНОСТТА И ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И НА ЕС КАТО ЦЯЛО!

ПРИНЦИПИ НА РАБОТА НА СФСМВР:
 1. ПРОЗРАЧНОСТ;
 2. ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ;
 3. ЕКИПЕН МОДЕЛ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО ИМ;
 4. НЕТЪРПИМОСТ КЪМ ВСЯКАКВИ ПРОВОКАЦИОННИ НАСТРОЕНИЯ, ОБСТРУКЦИИ И ДЕЙСТВИЯ В УЩЪРБ НА ФЕДЕРАЦИЯТА И ПРЕСЛЕДВАНИТЕ ЦЕЛИ;
 5. ИНИЦИАТИВНОСТ;


 
 


ПАРТНЬОРИ
© 2009-2018 СФСМВР.