Страница: - Страницата не съществува
 Архив:
ПРОТЕСТ

 TUFEMIПреглед на видео презентацията

 
 ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ: ДО
МИНИСТЪРА
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

КОПИЕ: ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД ПРИ ХХХXI НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОПИЕ: ДО
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ: ДО
СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

ОТВОРЕНО ПИСМО


   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
   Обръщаме се към Вас като към дългогодишен служител на МВР, отлично запознат с проблемите на служителите в системата и поради съпричастността Ви към нашите нужди, тъй като срещаме неразбиране и нежелание за реален диалог и промени от страна на ръководството на МВР. За съжаление, една година след първите в нашата история протести на служители на МВР, довели до създаването на Синдикалната федерация на служителите в МВР, положението на служителите в министерството продължава да се влошава.
Като основен проблем в МВР продължава да стои двойният стандарт, който се прилага по отношение на служителите и дори цели структурни звена в зависимост от близостта до определен ръководен служител. Този проблем продължава да поставя цели групи служители в неравнопоставено положение, води до неглижиране или изобщо до отхвърляне на поставените от тях проблеми, както и до лишаването или ограничаването им от основни ресурси за изпълнението на служебните им задължения.
Финансовата криза се превърна в удобен инструмент за ръководството на МВР за отклоняване на неудобните въпроси за липса на материално-техническата база и финансово-ресурсното осигуряване с мотива „пари няма”.
   Стоящите и преди огромни ресурсни проблеми пред МВР се превърнаха в ежедневно, почти непреодолимо препятствие за осъществяване на елементарни дейности, свързани с непосредственото разследване и разкриване на престъпления, охрана и опазване на обществения ред, административно обслужване на гражданите, което рефлектира пряко в намаляването на качеството на работата на служителите и увеличава чувството за несигурност в огромната част от българските граждани.
   В същото време не се забелязва тенденция към каквото и да е подобряване на положението на служителите в МВР, а напротив – има ясни данни дори за значително намаляване на допълнителното възнаграждение на служителите, заложено в последните изменения на съответните вътрешни нормативни актове на министерството.
Декларираното желание от страна на новото политическо и професионално ръководство на МВР за активен диалог и за съвместна работа със синдикалните организации за решаване на поставените от СФСМВР проблеми ни даде краткотрайна надежда, че промяната в МВР може да се превърне в реалност. Формалната заявка за диалог и съвместна работа от страна на МВР за решаване на социалните и професионални проблеми на служителите затвърждава убеждението у нашите членове, че формите на комуникация с ръководството на министерството са неефективни и безплодни.
Влошава се професионалното и социално-икономическо положение на служителите, липсват индикации за повишаване на обществения им статус и престиж, което допълнително ги демотивира. От страна на МВР се превърна в практика да се оказва натиск върху синдикални членове, изразяващ се в необосновани проверки, наказания, премествания и прекратяване на служебните правоотношения, като особено силно това се проявява към настоящия момент в ГД „БОП” и други дирекции.
Продължават некоординираните опити за промяна на архаичната и противоречива нормативна уредба в МВР.
Ръководството на МВР продължава да прилага утвърдената политика на непрозрачност и информационно затъмнение спрямо своите служители по отношение на предприеманите промени.
Искането, поставено от нас преди една година, за подобряване на материално-техническата база и финансово-ресурсното осигуряване в МВР, до момента не е изпълнено.
Не са изпълнени исканията ни за увеличаване на заплатите, заплащането и отчитането на труда съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, както и подобряването на материално-битовите условия на работните места.
Налице е субективно третиране на служителите при определяне на условията, при които следва да се получава възнаграждение за извънреден труд, както и за специфични условия на труд.
Не на последно място е ясно изразеното нежелание на политическото ръководство на МВР да води официален диалог с Управителния съвет на СФСМВР, който е избран и се ползва с подкрепата на огромната част от служителите в СФСМВР.
Някои от 6-те искания, които поставихме преди една година пред ръководството на МВР, бяха формално изпълнени и поради това не доведоха до съществени промени за служителите в МВР. Поради това ние настояваме да бъдат изпълнени следните наши искания:
 1. Ръководството на МВР да започне реален и ефективен диалог със СФСМВР за решаване на поставените от нас проблеми, като приеме СФСМВР за равноправен и пълноценен партньор.
 2. Да се преустанови практиката на прилагане на двоен стандарт спрямо служителите на МВР, като при предприемане на действия спрямо служители и техни искания да се изхожда от обективни обстоятелства и законови основания.
 3. Да се преустанови субективното и необосновано преназначаване на служители от едно структурно звено в друго, особено ако се касае за множество такива случаи, както в ГД „БОП”.
 4. Да започне активно прилагане на заложените в НК, НПК и ЗМВР мерки за защита на служители на МВР.
 5. Да се извърши незабавна промяна на глава ХХ от ЗМВР, като в нея да бъде задължително включен функционален имунитет на синдикални членове, участващи в синдикалните ръководства и управителните органи на СФСМВР съгласно чл. 333, ал. 3 КТ.
 6. Да се подобри материално-техническото и финансово – ресурсно обезпечаване на дейността на служителите от МВР в съответствие с функционалните им задължения в срок до 2 месеца. От Министъра на вътрешните работи да бъде предоставена конкретна и публично оповестена програма за предстоящите действия в тези направления на дейност в срок до 1 месец.
 7. Положеният извънреден труд /включително в почивни и празнични дни и през официални празници/, положеният нощен труд на служителите, както и времето на разположение да се отчитат и заплащат в съответствие с разпоредбите на КТ и ЗДС и да се прекрати сегашното дискриминационно отношение на държавата спрямо служителите на МВР в тази насока.
 8. Да се увеличат средствата за вещево доволствие, като оборудването и екипировката на униформените служители да съответства на стандартите на ЕС в тази област, както и средствата за храна да се увеличат двойно.
 9. Да се увеличи основната работна заплата на служителите и работещите в МВР, като базата за изчислението й се обвърже със средната брутна работна заплата за страната.
 10. Да се изработи нов Колективен трудов договор за лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР, в който СФСМВР да участва от страната на синдикалните организации.
 11. Да се запази съществуващата нормативна уредба по отношение на получаваните от служителите обезщетения при напускане на МВР и при пенсиониране, като обезщетенията да бъдат изплащани до 45 дни след прекратяване на трудовите или служебни правоотношения.
   Господин Министър-председател, настоятелно молим за спешна среща с Вас с оглед на влошаващата се ситуация в МВР, множеството неотложни проблеми и желанието ни да разрешаваме съществуващите проблеми в дух на партньорство в полза на българските граждани.
Уверени сме, че решаването на поставените от нас проблеми ще повиши статуса на служителите в МВР и ще подобри условията, при които се изпълняват заложените в ЗМВР цели и задачи, ще бъде в интерес на цялото общество, както и на останалите страни-членки на Европейския съюз. В противен случай засилващата се демотивация на служителите и липсата на елементарни условия за изпълняване на служебните задължения ще доведе до още по-големи проблеми при осъществяване на целите и задачите, поставени пред МВР.
В случай, че не получим сериозни гаранции за разрешаване на така поставените проблеми, си запазваме правото да предприемем всички допустими стъпки за защитата на професионалните и социални интереси на нашите членове, включително и да потърсим решение на проблемите в съда и Комисията за защита от дискриминация и да поставим исканията си пред компетентните органи на Европейския съюз, да поискаме съдействие от сродни полицейски синдикални организации, както и да организираме всички форми на протест, на които имаме право според Конституцията и законите на Република България.

07.02.2010г.
гр. София

УС на СФСМВР


 

 Д Е К Л А Р А Ц И Я

   Д Е К Л А Р А Ц И Я
   от Управителния съвет на СФСМВР

   На вниманието на
   Министъра на
   вътрешните работи


Във връзка с ескалиращото напрежение в отношенията между зам. министър Павлин Димитров, натоварен от политическото ръководство на МВР с отговорността да води диалога със синдикатите в системата на МВР, и по повод участието на г-н Димитров в предаването „Станция Нова” по Нова телевизия на 12.12.2009 г. от името на СФСМВР

   ДЕКЛАРИРАМЕ:

   - Категорично не приемаме изразените публично позиции на зам. министър Димитров в национален ефир относно представителите на синдикалните организации, най-вече на СФСМВР, които бяха определени като хора, които нямат пряка връзка с напрегнатата борба срещу престъпността и за да запълват с нещо твърде многото си свободно време, са се заели със синдикална дейност. Освен уронване на престижа на над 7000 служители на МВР, определени едва ли не като безделниците на ведомството, тази позиция показва дълбоко неразбиране на същността на синдикалната дейност в полицията и очевидно непознаване на съвременните изисквания за успешен мениджмънт в системите за сигурност, недопустими в една страна-членка на ЕС в 21 век. Това е откровен опит да се принизи значението на синдикалната дейност в полицията за постигането на по-високи стандарти на професионалната работа в системата за вътрешна сигурност. То освен всичко друго е знак и за дълбоко неразбиране на същността на съвременната полицейска дейност като система от взаимосвързани звена, всяко от които има съществен принос в общата резултатност на борбата срещу престъпността и опазването на обществения ред. Неговото твърдение освен всичко друго не отговаря на истината – упоменатите от зам. министър Димитров служители от направления ОДЧ и Охранителна полиция в СФСМВР са процентно дори по-слабо представени в СФСМВР от криминалисти, дознатели, служители на ГДБОП, на Гранична полиция и всички други звена, „пряко ангажирани” с къртовски денонощен труд в системата на МВР.

   - Крайно време е да бъде сложен край на манипулациите на общественото мнение относно размера на заплащането в МВР – България все още е единствената държава в ЕС, която не е подала в ЕВРОСТАТ информация за броя на служителите в МВР и размера на тяхното заплащане, които няма логика да се третират като класифицирана информация. Обществото трябва да знае на колко се оценява сигурността на гражданите и какви са възнагражденията на редовите държавни служители, а не да бъде заливано с почти двойно завишени данни за средна заплата от порядъка на 900 лева в системата на МВР, с които да се предизвиква негативно отношение към служителите от страна на обществото по време на финансова криза.

   - Във връзка с горното искаме да подчертаем, че схващанията на зам. министър Димитров относно обосноваността на исканията на протестиращите служители на МВР видимо „еволюираха” в рамките на една година, като припомняме, че на 14.12.2008 г. г-н Димитров, тогава в качеството си на Главен секретар на МВР, се присъедини към протеста с мотива, че изцяло застава зад справедливите искания на служителите за промяна в системата. Сега твърди, че „пушенето е опасно за служителите в МВР”. Нашите искания не са се променили за разлика от позицията на зам. министъра.

   - „Дейността” на зам. министър Димитров като Председател на Съвета за социално партньорство в МВР доведе до блокиране на структурата и непрекъснато отлагане на проблемите във времето (справка протоколите от заседанията на ССП), което стана причина за разпадането на ССП поради напускането на СФСМВР и останалите три синдиката в системата на МВР.

   - Зам. министър Димитров си позволи безпрецедентно грубо вмешателство в работата на СФСМВР, опитвайки се по административен път да наложи на организацията ни вече отстранени от висшите й управителни органи представители в ССП и отказвайки да приеме излъчените от тях представители на СФСМВР в съвета, нарушавайки по този начин както чл. 5 ал. 3 от Правилника за работата на ССП, според който ръководствата на синдикатите определят своите представители в ССП съгласно Устава си, така и чл. 3 ал. 3 от Споразумение Iз-1245/01.07.2009 г. между МВР и СФСМВР. В национален ефир зам. министър Димитров си позволи да нарече колегите, определени от Федеративния съвет да представляват СФСМВР, „най-различни СУБЕКТИ”, с което още веднаж подчерта неуважението си съм решенията на колективните органи на СФСМВР.

Поради опита си да принизи явно неразбираемата за него материя на синдикализма в системите за сигурност, поради публичното уронване на престижа на служителите в МВР и поради изброените по-горе други драстични нарушения както на елементарната етика в отношенията между държавата и неправителствения сектор, така и на самия Етичен кодекс на служителите в МВР, Раздел V - чл. 39-42 и чл. 48, СФСМВР сваля доверието си от г-н Павлин Димитров.

СФСМВР няма да приеме, считано от 12.12.2009 г., по никакъв начин и под никаква форма разговори с МВР, в които политическото ръководство е представлявано от зам. министър Димитров. СФСМВР няма да възобнови участието си в ССП, докато ССП работи по настоящия си правилник и се ръководи от зам. министър Павлин Димитров.
За изразените публично позиции на зам. министър Димитров, които искрено се надяваме, че не изразяват схващанията на политическото и професионално ръководство на МВР по отношение на служителите и на синдикалната дейност в МВР, ще уведомим надлежно CESP, EuroCOP и всички полицейски синдикати в рамките на ЕС.

   УС на СФСМВР
   12.12.2009 г.
   София

 

 Д Е К Л А Р А Ц И Я

   Д Е К Л А Р А Ц И Я
   от Управителния съвет на СФСМВР


Във връзка със създалата се ситуация в ОД МВР Смолян и безпрецедентния натиск върху членовете на СД на СФСМВР в Смолян от името на СФСМВР

   ДЕКЛАРИРАМЕ:

   - СФСМВР няма да толерира никакви форми на необоснован натиск върху своите структури, както и ненужното нагнетяване на напрежение в структурите на МВР в региона;
   - СФСМВР ще извърши всички допустими от закона действия в защита на своите членове, срещу които се извършват каквито и да било действия, лишени от нормативно основание;
   - СФСМВР категорично застава зад всеки член на синдиката и неговото ръководство и ще защитава с всички позволени от закона средства социалните и професионалните му права от необосновани посегателства.

СФСМВР ще сезира надлежно министъра на ВР и всички контролни органи в системата на МВР за всяка проява на лично отношение извън професионалните и законови правомощия на ръководния състав на ОД МВР Смолян спрямо членовете на СФСМВР.

   УС на СФСМВР
   12.12.2009 г.

 

 О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е
от Управителния съвет на СФСМВР


Скъпи колеги,
Уважаеми граждани,

УС на СФСМВР безусловно подкрепя справедливите искания на служителите на МВР за по-добри условия на труд и право на достоен живот. Ние, служителите на МВР, сме натоварени с изключително важни задачи. От нас обществото и държавата очакват постоянно присъствие на полицейски служители навсякъде, където има някакъв проблем, ефективност при наказателните разследвания, опазване на сигурността на гражданите, готовност за действие и през деня, и през нощта, през почивните дни, по време на празници или отпуск, резултатна борба срещу престъпността във всичките й проявления.
Ние работим при постоянен риск за живота, под психологически натиск и емоционален стрес. Жертваме не само здравето си. За семействата ни е трудно да планират празници, защото не са сигурни, че ще оцелеем в делниците.
За да можем да отговорим на повишените обществени очаквания (впрочем съвсем оправдани) към нас, ние настояваме за уважение и изпълнение на всички закони спрямо полицейските служители, както това се практикува спрямо останалите граждани. Настояваме за достойни условия на труд, които ще ни улеснят да защитаваме ефективно гражданите и спазването на законите в страната, настояваме за правото си на адекватно заплащане за отговорностите и за риска.
Това, което искаме, не е нещо извънредно. То е задължение на правителствата във всички европейски страни, които желаят полицейските служители да защитават правата и личната сигурност на гражданите, както и държавността. Те са длъжни да формират бюджет, отговарящ на съвременните изисквания за сигурност и безопасност на обществото. Ако правителствата не намират начин да създадат подходящи условия за труд и защита на полицейските служители при изпълнение на служебните им задължения, нанасят удар по осигуряването на обществения ред и сигурност в страната.
У нас животът на служителя на МВР не струва почти нищо. Ние не сме пречка – организираната престъпност разполага с по-бързи коли, по-добри оръжия и високоплатени адвокати, здраво (и пак скъпо платени) биячи и убийци. Превръщаме се в пречка, когато си свършим съвестно работата. За награда получаваме натиск, побой или куршум.
Служителите с най-много прекарани безсънни нощи в службата за награда получават най-много проверки и проблеми, защото са развалили нечий уют, осигурен с много нерегламентирани приходи. Резултатът не може да не бъде отчайващ - все по-малко полицаи искат да си слагат главата в торбата, а все повече бандити се чувстват недосегаеми от закона. Днешните босове в подземния свят са тръгнали като обикновени квартални крадци. Ако криминалната им кариера беше пресечена от съда още в зародиш, нямаше да водим този тежък обществен разговор сега. Никой не търси отговорност за действията или бездействията на магистратите обаче, а те въпреки това получават в пъти повече от нас.
Как да имаме мотивация за работа, когато работим в условия, в които едва ли работят други държавни служители? Налага се сами да си осигуряваме техника и консумативи, налага се да пестим бензин и да си бутаме колите, защото лимитираното гориво е свършило? Влизали ли сте в кабинет на съдия, прокурор или следовател? А на редови служител на МВР? Нещата са несравними. За какво мотивация говорим, когато МВР е дежурният виновен за всичко? Когато по медиите слушаме само за уволнения на колеги, за заловени колеги с подкупи, за унизени служители на МВР, зад които няма кой да застане, дори когато го заслужават. Когато самото ръководство на МВР намира за уместен PR-а, създаващ впечатлението, че МВР работи предимно за да лови престъпници в своите редици. Ръководството на МВР трябва да излезе от кабинетите си и да изкара няколко смени с патрулите, да посети някое ПТП с убити и ранени, за да усети що за преживяване е и тогава да си даде сметка колко дълго още ще издържим да работим «на магия» и дали 500 лева са достатъчна заплата за служител, който всеки ден се сблъсква с това.
Гражданите искат да живеят нормално – да се прибират спокойно от работа, без да се страхуват, че ще бъдат нападнати или ограбени. За да можем ние, служителите на МВР, да им осигурим това, държавата и съдът трябва да застанат зад полицая, да му осигурят достойни условия на труд и живот и да стоварят цялата си сила и строгостта на закона върху всеки закононарушител. И обществото, и МВР имат нужда от силна и почтена полиция.
Заради всички тези въпроси, които отново задаваме днес, година след като ги поставихме за първи път, ние от СФСМВР ще продължим с всички сили и с всички позволени от закона средства да отстояваме социалните и професионалните права на служителите в МВР.

Уважаеми граждани,
Подкрепете усилията ни! Вие имате интерес от промяната в МВР – за да сте сигурни и спокойни утре! Заедно можем повече!

УС на СФСМВР

12.12.2009 г.


Страници: 1 2 3
 
 


ПАРТНЬОРИ
© 2009-2018 СФСМВР.