Страница: Защита на личните данни
 


Архив: 

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Обща информация
От 25 май 2018 г. влизе в сила  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни  (General Data Protection Regulation). Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни СФСМВР отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование: Синдикална федерация на служителите в МВР
 2. ЕИК/БУЛСТАТ : 175696245
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. Ангел Кънчев №2, ет.М, офис 006
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1000, ул. Ангел Кънчев №2, ет.М, офис 006
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1000, ул. Ангел Кънчев №2, ет.М, офис 006
 6. E-mail: sfsmvr.bg@gmail.com
 7. Телефон.: 029834445
 8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 262067

Информация относно обработващите лица по защита на личните данни

 1. Наименование: Централен офис СФСМВР; Регионални офиси гр.Плевен; гр.Варна; гр.Пловдив
 • Седалище: гр. София, 1000, ул. Ангел Кънчев №2, ет.М, офис 006, тел.029834445
 • Адрес на управление и данни за кореспонденция: гр. София, 1000, ул. Ангел Кънчев №2, ет.М, офис 006, тел.029834445, Email: sfsmvr.bg@gmail.com; гр. Плевен пл. "Иван Миндиликов" № 8 - (Мания Тауaр), първи офис етаж - офис № 7
  Email: sfsmvr.pleven@gmail.com, т. 0879664698; гр.Варна 9000, ул. Братя Бъгстон № 33, ет.1, кабинет 3, тел. 052632370, sfsmvr.varna@gmail.com; гр. Пловдив, ул. "Цар Асен" №39, тел. 0878270307, Email: sfsmvr_plovdiv@abv.bg

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

СФСМВР осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Чл. 1. (1) СФСМВР събира и обработва Вашите лични данни във връзка с членството на служители на МВР в Синдикалната организация и сключване на договори с организацията на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като член и симпатзант;
 • Изпълнение на задълженията на СФСМВР по договор с Вас;
 • Спазване на законови задължения, които се прилагат спрямо СФСМВР;
 • За целите на легитимния интерес на СФСМВР.

(2) СФСМВР е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като членове и симпатизанти на СФСМВР.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
Чл. 2. (1) СФСМВР събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с:

 • Синдикална дейност
 • Програма комуникация

(2) СФСМВР спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, СФСМВР може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява СФСМВР?
Чл. 3. (1) СФСМВР извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистър синдикални членове – цел: Поддържане на актуална база данни за удостоверяване на синдикалната принадлежност, даваща право на защитата на  социално-икономическите и трудови интереси и права на членовете си в сферата на труда, трудовата заетост, трудовите и служебни отношения, социалното и здравно осигуряване, безопасността, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация при спазване Конституцията на Република България, действащото национално и европейско законодателство, конвенциите на Международната организация на труда и други международни споразумения, по които Република България е страна, както и на разпоредбите на Устава на СФСМВР. За участия в работни групи и  отпускане на помощи
 • Регистър симпатизанти– цел: съпричастност и подпомагане в дейността и социалния диалог , обхващане на по-широк кръг сфери близки и имащи отношение към сектор сигурност.
 • Регистър служители на СФСМВР– цел: събиране на данни съгласно изискванията на Българското законодателство
 • Регистър контрагенти– цел: сключване и изпълнение на договори, касаещи дейността на федерацията

 (2) СФСМВР обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име, презиме,  фамилия, ЕГН, електронна поща, месторабота, телефон)
  • Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на членове; 2) Осъществяване на връзка с членовете и изпращане на информация към тях; 3)Удостоверяване на принадлежност и съпричастност към федерацията 4) служители на федерацията.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – изрично съгласие, договорни отношения, законови изисквания и на основание Устав на СФСМВР

 (3) СФСМВР не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения;
 • генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от СФСМВР от лицата, за които се отнасят.
(5) Организацията не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни
Чл. 4. (1) СФСМВР  съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от регламентирания спрямо изискванията за съхранение. След изтичането на този срок, СФСМВР  полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
(2) СФСМВР  Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на СФСМВР или друго.
(3) СФСМВР съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване
Чл. 5. (1) СФСМВР  може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) СФСМВР ще Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от СФСМВР за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на заявление.
(2) СФСМВР може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, Вие няма да можете да декларирате вашата принадлежност към организацията и да ползвате съответните услуги и права произтичащи от синдикалната принадлежност и договорните отношения.

Право на достъп
Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от СФСМВР  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) СФСМВР  Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но СФСМВР си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване
Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до СФСМВР.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от СФСМВР изтриване на свързаните с Вас лични данни, а СФСМВР има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо СФСМВР;

 (2) СФСМВР  не е длъжна да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да писмено искане, изпратено до СФСМВР, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация в централния офис на Федерацията.
(4) СФСМВР не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване
Чл. 10. Вие имате право да изискате от СФСМВР да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на СФСМВР да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • СФСМВР не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на СФСМВР  имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост
Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да поискате достъп до мястото на съхранение и информация за пренасянето на данните Ви.
(2) Вие можете да поискате от СФСМВР директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация
Чл. 12. Вие можете да поискате от СФСМВР  да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. СФСМВР  може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение
Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от СФСМВР, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл. 14. (1) Ако СФСМВР установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) СФСМВР  не е длъжна да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни
Чл. 15. За нуждите на счетоводното обслужване или ползването на привилегии предоставяни от партньори изискващи удостоверяване на принадлежност към Федерацията, СФСМВР предава необходимата информация към съответния администратор, който обработва Вашите данни за конкретно посочените цели
Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

 

Други разпоредби
Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.
Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.
Съгласен/на съм Сдружение Синдикална федерация на служителите в МВР, да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679, които предоставям във връзка с членството ми в СФСМВР
Запознат/а съм с:

 • целта и средствата на обработка на личните ми данни;
 • доброволния характер на предоставянето на данните;
 • правото на достъп, заличаване  и  коригиране на събраните данни.

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679.

 
 ПАРТНЬОРИ
© 2009-2023 СФСМВР.